Algemene financiële beschouwingen op het jaar 2017

Voorzitter, college, collega raadsleden, pers en belangstellenden,

Gemeente Belangen wil allereerst complimenten maken richting het college en zijn medewerkers dat het wederom gelukt is een leesbaar en helder document bij de raad aan te leveren. Het verheugt Gemeente Belangen dat het college voortvarend bezig is met het uitvoeren van de visie “samen willen-samen doen”.

Ten opzichte van grote steden is Voorst jaren benadeeld vanuit het gemeentefonds. Eindelijk wordt dit nu recht getrokken en mede hierdoor en door degelijk financieel beleid ziet de begroting er voor de komende jaren rooskleurig uit.

Voorzitter wat een riante positie voor raad en college! Na jaren van bezuinigingen kunnen weer keuzes gemaakt worden: gaan wij investeren; lasten verlichten richting bedrijven en particulieren; of gaan wij sparen voor de toekomst om eventuele tegenvallers op te vangen?

Gemeente Belangen is van mening dat deze riante positie niet overschat moet worden. Komend jaar kan onzeker worden met de landelijke verkiezingen in maart 2017. Hoe versplinterd zal de zetelverdeling zijn in Den Haag na de verkiezingen en wat zal de nieuwe regering uit de hoge hoed toveren? Zoals u allen weet, staat Gemeente Belangen voor solide financieel beleid en zijn wij geen voorstander van geld strooien. Gemeente Belangen staat met de voeten in de klei.

Het sociale domein heeft het college onder controle en levert geen tekorten op. Toch zijn er op dit gebied nog wel een paar punten waar onze fractie zich zorgen over maakt:

  • Jeugdzorg: door de overheveling van de provincie richting gemeente moeten wij met minder geld dezelfde taken uitvoeren. De overheveling van gelden vanuit de WMO richting jeugdzorg is wat onze fractie betreft eenmalig en niet structureel de komende jaren. Als blijkt dat structureel een tekort ontstaat binnen de jeugdzorg, vinden wij dat ons college bij het rijk moet aankloppen.
  • De ontwikkeling in de huishoudelijke hulp blijft Gemeente Belangen op de voet volgen, want hierin zitten nog wel een paar valkuilen.
  • De sociale werkvoorziening heeft de gemeente Voorst op orde; Voorst mag echter financieel niet de dupe worden van de problemen die er zijn bij omliggende gemeentes op dit gebied.

Het grote aantal samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen blijft voor onze fractie een heikel punt. Onontbeerlijk, daar zijn we van overtuigd, maar wij willen wel transparantie over het gevoerde en toekomstige beleid. Wij worden niet gelukkig van het doorschuiven van keuzes naar gewijzigde begrotingen in december. Gemeente Belangen blijft aandacht vragen voor een strakke rapportering richting de raad over ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden.

Het lijkt wel of duurzaamheid tot hoger plan is verheven bij veel overheden. Gemeente Belangen is van mening dat maatregelen nodig zijn op dit gebied, maar wij moeten wel met beide voeten op de grond blijven staan en alleen gaan voor reële en haalbare doelstellingen.

In het coalitieprogramma is Recreatie en Toerisme als één van de speerpunten genoemd. Gemeente Belangen is van mening dat het college op dit gebied een tandje bij mag zetten. Wij zijn van mening dat het verdwijnen van de VVV in de gemeente een verlies is en dat de nieuwe organisatie ‘Visit Veluwe‘ een te groot gebied bestrijkt. Alle regio’s die hier onder vallen hebben eigen belangen en speerpunten. De gemeente Voorst komt in deze organisatie wat ons betreft niet genoeg uit de verf.

Als het aan Gemeente Belangen ligt staat de woningbouw voor jongeren de komende jaren hoog op de agenda: zorg ervoor dat jongeren in onze gemeente blijven wonen.

Dit gaat bijdragen aan de leefbaarheid in onze dorpen en is zowel economisch als sociaal gezien van het grootste belang. Gemeente Belangen zal hier bij de woonvisie aandacht voor gaan vragen.

Gemeente Belangen is van mening dat de gemeente het versneld kunnen realiseren van mantelzorgwoningen bij bestaande woningen moet promoten. Veel inwoners zijn niet op de hoogte van deze eenvoudige mogelijkheid.

Tot slot, voorzitter, de beleidsindicatoren die in de begroting gebruikt worden zijn een grote stap voorwaarts. Alleen kengetallen op zich zegt echter nog niet zoveel. Daarom zou Gemeente Belangen graag zien dat bij de presentatie van de begroting 2018 nog een nieuwe kolom aangeeft wat de resultaten en indicatoren van het vorige én volgende jaar waren, respectievelijk zullen zijn. Dan kan de raad de ontwikkelingen zien in het afgelopen jaar en kan de raad zijn controlerende, sturende en kaderstellende taak nog beter uitvoeren.

De fractie van Gemeente Belangen wenst u allen veel wijsheid toe in het maken van de keuzes voor het komende jaar.

Sander Stronks, Fractievoorzitter Gemeente Belangen Voorst

24 oktober 2016

Reacties zijn gesloten voor dit artikel