Algemene politieke beschouwing op het jaar 2017

Voorzitter, collega raadsleden, college, pers en overige belangstellenden, Ik wil beginnen met het complimenteren van het college en zijn medewerkers en medewerksters dat zij wederom geslaagd zijn in het voorleggen van leesbare en heldere documenten aan de raad. Gemeente Belangen heeft ook dit jaar weer met spanning gewacht op de jaarstukken en wij verheugen ons erop om samen met u, collega raadsleden, het verleden, het heden en de toekomst te bespreken om samen tot een “sterk Voorst” te komen.

Waar Gemeente Belangen blij van wordt is dat het financiële perspectief gekanteld is van “zorgelijk naar gunstig”. Zoals ik heb aangegeven in de algemene beschouwingen in het najaar van 2015 is begroten als het beklimmen van de Alpe d’Huez, soms diepe dalen en hoge pieken met gevaarlijke bochten, en waar nodig zal de fractie van Gemeente Belangen u vitaminerepen of water aanreiken om veilig de top te bereiken. De financiële meevallers van het rijk zijn misschien wel de toverdrank, die uw beleid nog steviger in het zadel zet om veilig de top te bereiken. Voorzitter, in de beleidsstukken benoemt het college drie hoofdthema’s:

  • Verduurzamend Voorst
  • Participerend Voorst
  • Transformerend Voorst

Ik wil graag kort op de drie thema’s inzoomen.

Verduurzamend Voorst

De fractie van Gemeente Belangen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en de ambities die het college uitspreekt in de nota duurzaamheid en het addendum zijn hoog. Focussen op duurzaamheid is een mooi streven, maar de gemeente Voorst hoeft niet de beste leerling te zijn. Het energieakkoord van de provincie spreekt over energieneutraal in 2050. Volgens de motie die mede door Gemeente Belangen ondertekend is, moet de gemeente Voorst streven naar energieneutraal in 2030. Maar wij willen ons boerenverstand gebruiken en van realistische doelstellingen uitgaan. Voorzitter, ‘hoge bomen vangen veel wind’, windmolens ook. Veel wind kan een storm veroorzaken, in dit geval op maatschappelijk gebied. Gemeente Belangen vraagt zich af of de gemeente Voorst medeverantwoordelijk wil zijn in het veroorzaken van een maatschappelijke storm bij de buren. De financiering voor het windmolenpark bij Eefde heeft naar de mening van Gemeente Belangen te veel open eindes. Zo leeft de vraag of deze financiering geen verkapte vorm van overheidssteun is. In de Omgevingsagenda staan veel plannen met mooie termen en idealen en we worden overspoeld met ambities. De PM post hiervoor baart ons zorgen. Worden wij als raad niet achteraf geconfronteerd met torenhoge kosten? Het is vreemd de plannen te kennen, maar niet wat het mag kosten. Dit in tegenstelling tot het onderwerp herinrichting Twello Centrum, waar een bepaald bedrag wordt voorgesteld zonder dat het college aangeeft wat daar mee te gaan doen. Dit lijkt me niet de bedoeling, college en collega raadsleden. Gemeente Belangen verwacht van het college een strakke rapportering richting de raad over de kosten die de Omgevingsagenda met zich mee gaat brengen en wij gaan er vanuit dat de raad ook in dit samenwerkingsverband een vinger in de pap houdt in de zin van de reguliere budgetbevoegdheid van de raad.

Participerend Voorst

In de visie van Gemeente Belangen moet iedere inwoner van de gemeente Voorst in staat worden gesteld om mee te doen in de maatschappij. Hier werkt het college hard aan en het durft in deze ook zijn nek uit te steken. Op het gebied van arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt loopt onze gemeente voorop. Advies van Gemeente Belangen blijft wel: houdt u de financiële risico’s in de gaten, college. Wel spreken wij onze zorg uit over het stijgend aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Voorst: verklaarbaar, maar zorgelijk. Niet alleen de huisvestiging van statushouders zal de nodige aandacht blijven vragen, ook het onderwijs zal geconfronteerd worden met instroom van anderstalige kinderen met alle gevolgen van dien. Hebben de scholen, en dan met name het basisonderwijs, hier ook extra begeleiding nodig?

Transformerend Voorst

In de zorg gaat de verandering hard; voor veel mensen te hard. Huishoudelijke hulpen worden als ruilmiddel gebruikt tussen organisaties en de cliënten zijn de dupe. Gemeente Belangen gaat de ontwikkeling bij deze organisaties op de voet volgen. Gaat hier de kwantiteit boven kwaliteit ? Wat wij als fractie scherp in de gaten gaan houden de komende periode is dat de drie onderdelen van het sociaal domein niet zomaar als communicerende vaten gezien mogen worden. Als je het gat dicht van de jeugdzorg met gelden van de WMO dan dreigt daar een gevaar: geld dat ‘over’ is van een van de transities wordt als buit gezien door deze regering en bij toenemende aantallen ouderen met een zorgbehoefte is daar in de toekomst juist meer budget nodig.

Tot slot, voorzitter, als de inkomsten precariobelasting, die als voorziening opgenomen is, daadwerkelijk vrijkomen, ontstaat een hele mooie financiële buffer. Wij zullen er dan op toe zien dat het college met een hogere weerstand de berg opgaat in plaats van met een te hoge snelheid de berg af racet. De fractie van Gemeente Belangen wenst u veel wijsheid toe en wij zullen u blijven voeden met positieve energie.

Sander Stronks, fractievoorzitter Gemeente Belangen Voorst 13 juni 2016

Reacties zijn gesloten voor dit artikel