Gemeente Belangen Voorst spreekt algemene financiële beschouwingen uit

TWELLO – Tijdens de raadsvergadering van maandag 28 oktober 2019 sprak fractievoorzitter Robert Bosch namens Gemeente Belangen onze algemene financiële beschouwing uit op het jaar 2020. Onderstaand lees je het betoog.

 

 

Beste aanwezigen,
De coalitie CDA, D66 en Gemeente Belangen is alweer 1,5 jaar onderweg. Bij aanvang van de
coalitieperiode waren Randweg Twello, renovatie van het gemeentehuis, voortvarende beleid
rondom Regionale Energie Strategie en gratis sporten voor kinderen onder de 12 jaar de
belangrijkste thema’s voor Gemeente Belangen.
Ondanks de financieel krappe begroting blijven deze thema’s voor Gemeente Belangen pal boven
water staan. Zo vinden wij dat het college stappen moet gaan zetten rondom de planvorming van de
Randweg Twello. Financieel is de randweg al jaren ingeboekt in de begroting. Beleidsmatig blijft dit
achter. Bij de renovatie van het gemeentehuis is het college mooi op schema en zijn we tevreden
met de informatie die naar ons toe komt.
De discussies rondom grootschalige opwek van energie vragen de afgelopen jaren steeds meer van
gemeenten. Het wordt steeds vaker met andere beleidsvelden integraal opgepakt. Met name in de
ruimtelijke ordeningssfeer, waarbij direct een spanningsveld ontstaat. Tijdens de algemene
beschouwing refereerden wij aan de nominatie van de Nederlandse Entente Florale. Inmiddels heeft
de gemeente Voorst Entente Florale Europa 2019 gewonnen.
Recreatiegebied Bussloo en Vliegveld Teuge, onze kernen, de prachtige natuur, de
landgoederengordel en al het andere cultuurhistorisch erfgoed vormen een waardevolle basis. In
schril contrast staan de opgaven uit de Voorster Energie Strategie die nu al zicht geven op het gebied
van grootschalige opwek van zonnevelden. Daarentegen zijn wij opgetogen over de kleine projecten
die van de grond komen. Wij noemen bijvoorbeeld het elektrisch vliegen op luchthaven Teuge en de
kleinschalige projecten rondom zonnepanelen in Nijbroek en Voorst.
Het initiatief Voorst Actief on Tour is inmiddels een jaar actief. Wij zien de bus regelmatig op
verschillende plekken in de gemeente staan, omringd door vele spelende en sportende kinderen.
Niettemin blijven wij ook kritisch en volgen onder andere het initiatief van gratis sporten in de
gemeente Epe.
Maar hoe vertalen zich deze en andere doelstellingen uit het coalitieakkoord in de begroting? Het
was krap en het wordt steeds krapper. Ondanks de krappe begroting zijn wij, samen met het college,
vastbesloten om onze doelstellingen te verwezenlijken.Zo zijn wij verheugd over het feit dat het college voortvarend bezig is met de realisatie van 60
wooneenheden met een streefhuur van 500 Euro. Gemeente Belangen zal er streng op toezien dat
de woningen voor specifieke doelgroepen ook voor deze doelgroepen beschikbaar en bereikbaar
blijven.
De inmiddels landelijk gehekelde ‘trap op, trap af’ methode zorgt in de jaren 2019, 2020 en 2021
voor fikse rode cijfers. De daaropvolgende jaren beloven zwarte cijfers. Deze zwarte cijfers zijn ook
weer mede op basis van de accresontwikkeling vanuit de ‘trap op, trap af’ methode. Het blijft
hierdoor moeilijk begroten voor de gemeenten, ondanks dat het Rijk in 2021 een herziening heeft
beloofd van deze methode. De uitkomst van de beloftes van premier Rutte kennen we allen helaas.
Natuurlijk zijn de belastingmaatregelen rondom riool-, afvalstoffenheffing en onroerende
zaakbelasting het meest in het oog springend. Wij zijn erg tevreden met de manier waarop het
college de gemeenteraad meeneemt in deze maatregelen. Gemeente Belangen is van mening dat
deze maatregelen het meest rekening houden met de draagkrachtverschillen in de Voorster
samenleving. Gemiddeld gezien blijven de lasten gelijk en met name de lage inkomens worden
gelukkig ontzien. Vanzelfsprekend zeggen gemiddelden niets over individuele mensen.
Pandeigenaren gaan de OZB-verhoging zeker voelen. Wij zien helaas geen andere oplossing. Met
deze oplossing kiezen we ‘voor mensen in plaats van stenen’.
Wij zijn dan ook opgetogen over het feit dat het college zelf met deze maatregelen komt en niet zoals
in 2013 achterover leunt en wacht op een reactie van de gemeenteraad om de begroting structureel
sluitend te krijgen. Wij hopen dan ook dat deze raad net zoals in 2013 met het amendement
‘Aanpassing Meerjarenprogrammabegroting 2014-2017’ raadsbreed achter deze maatregelen zal
gaan staan.
Wij denken ook dat argumentatie van het college met betrekking tot de verlaging van de rioolheffing,
de verhoging van de afvalstoffenheffing en de OZB betrouwbaar is onderbouwd. Over de
onderbouwing van ‘Het Programma Water’ als opvolger van de ‘Gemeentelijke Rioleringsplan’ heeft
de raad op 23 september al geoordeeld als erg sterk.
De verhoging van afvalstoffenheffing lijkt onvermijdelijk en buiten de invloedsfeer van deze
gemeente te liggen. Naar aanleiding van de veranderende marktomstandigheden lijkt het ons
verstandig hierop in te spelen. Met de verhoging van de OZB krijgen we als belangrijkste
bijkomstigheid, als algemeen dekkingsmiddel, meer ruimte in de begroting en dit wordt
gerechtvaardigd door de verlaging van de rioolheffing.
Tot slot voorzitter, pleiten wij er opnieuw voor om met alle partijen samen te werken om
toekomstbestendig beleid te voeren. Wij roepen u op vandaag niet alleen een monoloog te houden
over uw standpunten, maar vooral te luisteren naar overwegingen en standpunten van anderen.

Reacties zijn gesloten voor dit artikel