Algemene Financiële beschouwingen op het jaar 2016

Voorzitter, collega raadsleden, pers en overige belangstellenden,

Allereerst een compliment aan het college en de medewerkers in dit huis dat het wederom gelukt is dit uitgebreide document op tijd te kunnen presenteren aan de raad. De begroting is bedoeld om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daaropvolgende jaren. Dit jaar sluit de gemeente Voorst af met een tekort, dit tekort is verantwoord in de bestuursrapportage en heeft duidelijke, soms onvermijdelijke oorzaken. Soms lijkt begroten net de Tour de France, diepe dalen en hoge bergen met verraderlijke bochten.

Maar goede bestuurders moeten de capaciteit hebben om vooruit te kijken en de vooruitzichten op de jaren 2016 – 2019 laten positieve saldi zien. In de begroting worden de onderwerpen in de verschillende programma’s goed opgepakt om een gezond en leefbaar Voorst te behouden.

Voorzitter, Gemeente Belangen sluit de ogen niet voor de realiteit en ziet ook dat er financiële risico’s op ons af komen. Wij beseffen dat door alle snelle veranderingen en wijzigingen in de wetgeving het niet makkelijk is voor het college om hierop te anticiperen binnen een meerjarenbegroting. Het zal een heel karwei worden om de risico’s op financieel gebied het hoofd te bieden. In
onze beleving heeft het college een zo reëel mogelijk beeld geschetst bij de presentatie van deze begroting.

Over de voortgang van de decentralisaties houdt ons college ons goed op de hoogte en heeft het college naar onze mening de processen goed op orde. Het college heeft financiële ruimte gemaakt voor de inzet van buurtsportcoaches in de kernen van de gemeente Voorst. Dit soort initiatieven juicht de fractie van Gemeente Belangen toe. Initiatieven die vanuit de gemeenschap ontplooid worden dienen gefaciliteerd te worden. De omgevingsvisie Voorst is daar een mooie kapstok voor.

Op het gebied van afval verwachten wij in de komende maanden een uitgebreid voorstel van het college met plannen waardoor de afvalstroom nog verder ingeperkt wordt en het een besparing oplevert voor de inwoners van de gemeente Voorst.

Over een paar punten in deze begroting heeft Gemeente Belangen bedenkingen en deze verdienen nog nader aandacht:

  • Veel inwoners en ondernemers voelen de crisis nog steeds. Gemeente Belangen zal dan ook kritisch het komend armoedebeleid beoordelen;
  • De grote hoeveelheid gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden die voor ons als raad ondoorzichtig en financieel ongrijpbaar zijn. Expliciet noem ik de strategische board, de
    VNOG met het nieuwe verdeelmodel en de Delta in het kader van de omvorming naar het Werkplein;
  • De problematiek rondom de vluchtelingenstroom baart ons zorgen. Voorzitter, wij vinden het verstandig dat het college een post van 2 ton heeft opgenomen om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Wij spreken nu wel het vermoeden uit dat deze post niet toereikend zal zijn. Buiten deze post van 2 ton zullen in onze beleving de maatschappelijke partners ook geld tekort komen de komende jaren, om hun werk kwalitatief en kwantitatief naar behoren te kunnen blijven uitvoeren.

De raad zal samen met het college keuzes moeten maken waar wij als gemeente Voorst willen staan over een aantal jaren. Deze weg is niet eenvoudig. Deze weg vergelijk ik met de koningsrit, het beklimmen van de Alp d’Huez: als je denkt dat je boven bent zit er achter de bocht een nieuwe beklimming of haarspeldbocht. Waar nodig zal de fractie van Gemeente Belangen u als college water of een vitaminereep aanreiken zodat u veilig de top zal bereiken.

Gemeente Belangen wens u een goede en veilige beklimming van elke piek die u tegenkomt!

Sander Stronks,

Fractievoorzitter Gemeente Belangen Voorst
26 oktober 2015

Foto: Jens-Olaf Walter (Flickr)

Reacties zijn gesloten voor dit artikel