Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding

Vóór U ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van Gemeentebelangen Voorst, de lokale politieke partij die in 2018 haar 40-jarig bestaan viert en al die jaren een grote rol heeft gespeeld in de Voorster samenleving!

Het eigen karakter van de gemeente laat zich niet vangen in richtlijnen van de landelijke politieke partijen. Dat is de reden waarom er in zó veel gemeenten lokale partijen zijn. Al met al hebben de lokale politieke groeperingen méér zetels dan welke andere partij ook. Vaak komen deze partijen voort uit verenigingen van inwoners, die bekwame mensen uit hun midden invloed willen laten uitoefenen op een beter bestuur. Zij willen politiek bedrijven zonder onnodig aanscherpen van tegenstellingen en met een goed contact met de kiezer, dus met U!

De komende vier jaar wil Gemeente Belangen daarom nog méér naar de inwoners om te informeren, te betrekken en om raad te vragen over het te voeren beleid. Bij Gemeente Belangen, een partij die een afspiegeling is van de inwoners van onze gemeente, staan de belangen van de Voorstenaren centraal!

Gemeente Belangen richt haar aandacht allereerst op onze eigen gemeente. Wél heeft zij contacten met de provincie en de landelijke politiek als het gaat om belangen, die ook voor onze gemeente spelen. Omdat Gemeentebelangen Voorst een groepering is zonder landelijke politieke dogma’s kan ze zich helder en duidelijk richten op de belangen van haar eigen inwoners.

Wij nemen deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad met gekwalificeerde kandidaten, die kundig zijn en bewezen hebben midden in het maatschappelijk leven te staan. Kandidaten uit alle windrichtingen van Voorst, die zich inzetten voor het belang van alle inwoners van onze mooie groene gemeente. De partij Gemeente Belangen is hierdoor diepgeworteld in onze Voorster samenleving.

Inhoud

 1. Verkeersveiligheid
 2. Kleine kernen
 3. Dienstverlening (Huis van de gemeente)
 4. Wonen & woningbouw
 5. Jongeren
 6. Ouderen
 7. Sport
 8. Duurzaamheid en milieu
 9. Ruimtelijke ordening
 10. Openbare orde en veiligheid
 11. Onderwijs
 12. Welzijn & zorg
 13. Vrijwilligerswerk & mantelzorg
 14. Kunst & cultuur
 15. Minimabeleid
 16. Recreatie & toerisme
 17. Cleantech regio (Stedendriehoek)
 18. Statushouders / vluchtelingen
 19. Burgerinitiatieven en burgerparticipatie
 20. Financiën
 21. Lokale economie
 22. Openbaar vervoer / aangepast vervoer
 23. Onderhoud kapitaalgoederen
 24. Cultuurhistorie & erfgoed
 25. Bouwregelgeving & welstand

1.    Verkeersveiligheid

De gemeente is het groene hart van de Stedendriehoek. Desondanks is er, mede door de aantrekkende economie, steeds meer sprake van vracht- landbouw- en autoverkeer. Gemeente Belangen wil op weg naar een verkeersveilig Voorst!

De aanleg van de rondweg in Voorst is in volle gang. Gemeente Belangen staat een zorgvuldige aanleg voor met oog voor de belangen van direct omwonenden. De rondweg moet leiden tot een verbeterde doorstroming en zo min mogelijk overlast.

Wij zijn trots nu er gestart kan worden met de planvorming van de randweg in Twello. Met de aanleg van de randweg wordt het beoogde plan eindelijk afgemaakt. Het zal de verkeersstromen in Twello drastisch veranderen en de verkeersveiligheid enorm vergroten, met name in de Molenstraat en Iordensweg. Bij de planvorming van de randweg Twello staan we voor een uiterst zorgvuldige invulling waarbij omwonenden betrokken worden.

Bij de aanleg van nieuwe wegen, herinrichting van wegen of in de ruimtelijke ordeningssfeer biedt burgerparticipatie een uitgelezen kans. De nieuwe omgevingswet geeft hier de nodige invulling al aan. Verder staat Gemeente Belangen een uitgebreid fietsplan voor waarbij drukke fietsstromen inzichtelijk worden en het veilig wordt om naar school te fietsen. Er moet extra aandacht komen voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers, schoolgaande kinderen, mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel. Onder andere voor deze verkeersdeelnemers willen wij gedegen openbaar vervoer behouden in onze gemeente. Tot slot willen wij uit verkeersveiligheid en voor een aantrekkelijk winkelklimaat het gratis parkeren behouden. Met het bovenstaande in de hand zal Gemeente Belangen zeer kritisch zijn op het nog vast te stellen mobiliteitsplan.

Dit wil GB

 • Op weg naar een verkeersveilig Voorst
 • Goede inpassing rondweg Voorst en randweg Twello
 • Fietsplan opstellen waarin verkeersstromen en eventuele gevaarlijke situaties in beeld worden gebracht
 • Aanpak knelpunten/gevaarlijke situaties
 • Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers
 • Behoud openbaar vervoer in de kernen
 • Gratis parkeren
 • Dit alles in samenspraak met Voorstenaren door middel van intensieve burgerparticipatie

 

2.    Kleine kernen

De gemeente Voorst wordt gevormd door 12 prachtige dorpskernen met ieder zo zijn eigen identiteit. De leefbaarheid van de kleine kernen wordt niet alleen bevorderd door woningbouw. Juist voorzieningen, bereikbaarheid, saamhorigheid en noaberschap zijn van belang voor leefbare kernen. Dat moet bevorderd worden volgens Gemeente Belangen.

Hierbij spelen de dorpscontactpersonen en belangenverenigingen een cruciale rol. Zij vervullen de schakelfunctie tussen Voorstenaren en het lokale bestuur. Gemeente Belagen staat intensief contact met deze partijen voor.

Dit natuurlijk ook rechtstreeks met onze inwoners! Wij zijn diepgeworteld in de samenleving en onze leden zijn in elke kern sterk vertegenwoordigd.

Gemeente Belangen wil de primaire voorzieningen zoals basisscholen, supermarkten, buurthuizen etc. zoveel mogelijk behouden voor de kleine kernen. Wij beseffen dat dit een grote opgave is en zullen hierin naar creatieve mogelijkheden moeten zoeken. Supermarkten in combinatie met dagbesteding bijvoorbeeld willen wij ondersteunen en daar waar mogelijk faciliteren.

De bereikbaarheid van de kleine kern is hierbij cruciaal. Wij maken ons al jaren hard voor het openbaar vervoer in de kleine kernen. Dit moet gecontinueerd worden! Met de toenemende vergrijzing moet het niet zo zijn dan ouderen noodgedwongen het oude vertrouwde stekkie waar ze hun leven lang wonen moeten verlaten.

Deze gemeente bouwt complementaire ten opzichte van de andere gemeenten om ons heen. Gemeente Belangen wil niet koste wat kost jongeren en jonge gezinnen behouden en ons kapot concurreren. Wel willen wij dat er gewerkt wordt aan het behouden van jongeren en jonge gezinnen in de kleine kernen. Jonge mensen houden en maken de kleine kernen vitaal!

Op dit moment zijn 3700 huishoudens in het buitengebied van de gemeente Voorst verstoken van snel internet. Gemeente Belangen wil dit niet langer toestaan. Een schaalbaar en betrouwbaar netwerk van (internet-) ICT-voorzieningen is van groot belang voor bedrijven en bewoners in de kleine kernen en het buitengebied. Het vraagbundelingstraject van CIF vindt pas laat in 2018 plaats. Daarom is nu al een actieve voorlichting over visie en beoogd doel van cruciaal belang om aan de norm van 50% aansluitingen te komen. Verder moeten er, zolang er nog geen structurele oplossing is gevonden, tijdelijke maatregelen getroffen worden. Wij denken bijvoorbeeld aan het plaatsen van tijdelijke straalzenders voor de tijd die nodig is.

Dit wil GB

 • Intensief contact met dorpscontactpersonen en belangenverenigingen
 • Behoud en bevorderen van cruciale voorzieningen om zodoende de leefbaarheid te bevorderen
 • Bereikbaarheid kleine kernen behouden en waar mogelijk verbeteren voor ouderen
 • Behoud basisscholen kleine kernen
 • Aandacht voor jongeren en jonge gezinnen die willen wonen in één van onze kleine kernen
 • Behoud de landelijke dorpsidentiteit
 • Mogelijkheid bieden voor bijvoorbeeld supermarkten in combinatie met dagbesteding
 • Op zeer korte termijn de planvorming van glasvezel in het buitengebied realiseren

3.    Dienstverlening (Huis van de gemeente)

Gemeente Belangen is geen partij van “geld over de balk gooien”. Het gemeentelijk-apparaat moet daarom efficiënt en doeltreffend zijn ingericht. Een hoog serviceniveau tegen verantwoorde kosten zijn hierbij cruciaal. Ook ons gemeentehuis heeft niet het eeuwige leven. Er komt een moment dat er gekeken moet worden of het huidige huis der gemeente nog voldoet aan voorwaarden die je redelijkerwijs mag stellen aan een gebouw waar mensen werken, vergaderen, trouwen of als burger komen voor zaken als een bouwvergunning of een nieuw paspoort. Voor Gemeente Belangen speelt de ¨leeftijd¨ van het gemeentehuis geen rol. Immers als een gebouw van 40 jaar oud nog prima voldoet aan de eisen die er redelijkerwijs gesteld moeten worden, kan het nog best een tijdje mee. Het inventariseren van deze eisen ziet GB als een eerste belangrijke opgave. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Duurzaamheidseisen moeten daarom uitgangspunt zijn van een eventuele verbouw of nieuwbouw.

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken binnen het gemeentehuis. Ook nu al wordt er gewerkt in de geest van de nieuwe Omgevingswet, namelijk pragmatisch, klant- en vraaggericht. In de online dienstverlening kunnen er nog vele stappen gezet worden. Zeker met de nieuwe Omgevingswet in aantocht. Meer producten zoals de aanvraag van vergunningen, e-formulieren, online afspraken etc. moeten beschikbaar worden of verder uitgewerkt.

Van ambtenaren wordt steeds meer gevraagd om breder te kijken dan de eigen vak specialismes. Het zaakgericht werken brengt hiervoor uitkomst. Een belangrijke doelstelling bij Zaakgericht werken is het informeren van de klant over de voortgang en status van de behandeling van een zaak. Als de burger een aanvraag heeft ingediend, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een vergunning, dan wil hij kunnen volgen wat de overheid daarmee doet (bijvoorbeeld: is de aanvraag al in behandeling genomen?) Alle bij een zaak horende informatie wordt gebundeld in een zaakdossier. Doordat alles in één dossier is opgenomen hoeven afzonderlijke ambtenaren niet langer op elkaar te wachten en kunnen ze tegelijk in hetzelfde proces aan het werk gaan.

Dit wil GB

 • Inventarisatie van de taken die de gemeente in de toekomst nog heeft te verrichten. De nieuwe Omgevingswet brengt mogelijk een ander takenpakket met zich mee.
 • Burgers raadplegen over het serviceniveau.
 • Waarover zijn we tevreden, waar kan het nog wat beter. Spreekuren in de kernen?
 • Speel bij eventuele ver-of nieuwbouw in op verwachtingen in de toekomst. Bouw flexibel!
 • Maak duidelijk waarom “vervelende” regelgeving soms moet. Kun je dit niet duidelijk maken , schrap deze regelgeving dan!
 • Zorg voor een inspirerende omgeving. Mensen moeten met plezier naar gemeentehuis komen. Onze Voorster schaal, servicegerichtheid en het menselijk contact blijft uitgangspunt.
 • Bij iedere keuze die gemaakt wordt speelt duurzaamheid een hoofdrol
 • Blijf ambtenaren ondersteunen en trainen.
 • We willen een actieve, ondersteunende en ondernemende gemeente zijn

 

4.    Wonen & woningbouw

We komen uit een periode waar door landelijke en provinciale regelgeving vrijwel geen nieuwe woningbouw mogelijk was. Gelukkig is er door inzet van het huidige College weer meer ruimte ontstaan voor nieuwe initiatieven. Er wordt weer gebouwd en gewerkt aan nieuwe plannen. Niet alleen in Twello maar ook in de andere kernen.

De leefbaarheid in kernen is gebaat bij voldoende woningen voor zowel jong als oud. Nieuwe aanwas van inwoners is belangrijk voor het onderwijs, winkels, verenigingen en de sociale verbindingen. Extramuralisatie in de zorg en een toename van het aantal ouderen vraagt extra aandacht. Dit betekent dat er niet alleen meer maar ook een andere behoefte zal ontstaan aan diverse woonvormen voor één of tweepersoonshuishoudens.

Dit wil GB

 • Jonge gezinnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om in de gemeente Voorst te blijven wonen, terug te keren of zich als nieuwe “Voorstenaren” te vestigen. We focussen daarbij niet alleen op de grotere kernen, vooral ook de kleine kernen verdienen aandacht.
 • De verzorgingshuizen hebben veelal hun deuren gesloten. Wij willen in de kernen voorzieningen waar ouderen in hun eigen omgeving kunnen wonen in een kleinschalige woonvorm. Te denken valt hierbij aan complexen van 12 á 16 eenheden.
 • Hoofddoel is betaalbaar en aantrekkelijk wonen in een prettige, vertrouwde leefomgeving.
 • Woonruimte wordt ‘op maat gesneden´ voor verschillende doelgroepen.
 • Niet uitsluitend projectmatige bouw maar ook kleinere particuliere initiatieven krijgen waar mogelijk ruimte.
 • Speel- en ontmoetingsplekken in de buurt voor jong en oud!
 • Eigen woningbezit wordt gestimuleerd maar ook in de huursector en veelal bestaande bouw ligt een opgave.
 • Startersleningen blijven verstrekken.
 • De verdeelsleutel; 40% sociaal, 30% middelduur, 30% vrije sector, is niet in beton gegoten.
 • Er wordt primair gebouwd VOOR de lokale behoefte en NAAR de lokale behoefte.
 • Burger-initiatieven op het gebied van nieuwe woonvormen (bijv. tiny houses) treden we positief tegemoet
 • We maken afspraken over jongerencontracten in de prestatieafspraken met IJsseldal Wonen.
 • IJsseldal, naast haar huisvestingsopgave, aanspreken op haar sociale verantwoordelijkheid om de buurten en straten leefbaar te houden.
 • Ruimte voor bijzondere doelgroepen (waaronder ouderen) zoals het Krasse Knarrenproject.
 • In de buurt en in woningen worden voorzieningen getroffen om eenzaamheid te bestrijden waardoor het zelfstandig blijven wonen op een prettige wijze mogelijk blijft.
 • Bij nieuwe ontwikkelingen speelt de duurzaamheidsopgave een prominente rol.
 • Energie-neutraal bouwen wordt gestimuleerd.

5.    Jongeren

De jeugd heeft de toekomst! Gemeente Belangen vindt het dan ook belangrijk dat jongeren mee kunnen denken in én mee kunnen praten over ontwikkelingen in de Gemeente Voorst. Wij willen jongeren meer betrekken bij de politiek, kijken waar hun politieke behoefte ligt en welke werkvormen hierbij passen.

Gemeente Belangen wil investeren in gezonde jeugd, immers jong geleerd is oud gedaan. Wij hechten dan ook grote waarde aan het preventief voorlichting geven aan jongeren over een gezonde leefstijl, maar óók aan hun opvoeders m.b.t. alcohol, drugs en roken. Daarnaast blijft Gemeente Belangen zich sterk maken voor het preventief inzetten van jongerenwerk en behoud van JOGG.

Dit wil GB

 • Laat jongeren zelf een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren van de eigen wensen voor het woon- en leefklimaat.
 • Jeugdbeleid niet aanbodgericht maar vraaggericht aanbieden waarbij de jongere centraal staat.
 • Scholen en bedrijven meer verbinden om werkgelegenheid en werkervaringsplekken te creëren.
 • Migranten jongeren groeien op in twee verschillende culturen. Geef hun extra en gericht aandacht om hun ontwikkelingskansen in onderwijs en arbeidsmarkt te versterken.

6.    Ouderen

De senioren in deze tijd zijn niet diegenen zoals die in de beeldvorming van velen bestaan. Dikwijls zijn zij nog heel actief, zelfstandig en ondernemend en kunnen nog prima hun leven zelf vormgeven. Wel kunnen we spreken van een levensfase. Deze vierde levensfase (actieve ouderen) begint zo rond het 65ste -67ste jaar en loopt door tot ongeveer het 80ste levensjaar.

De vijfde levensfase (afhankelijke ouderen) begint zo rond het 80ste levensjaar. Levenslopen ontwikkelen zich steeds minder volgens vaste patronen. Ouderenbeleid zal zich daarin moeten aanpassen. Met andere woorden : ouderenbeleid is niet statisch maar dynamisch en vraagt om voortdurende aanpassing aan hetgeen er verandert in de maatschappij. De actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang voor de samenleving. Zij doen aan vrijwilligerswerk en vormen de geschiedenis van het dorp/kleine kern. De meer afhankelijke ouderen hebben een andere vraag: ondersteun mij waar nodig en laat mij zo lang mogelijk participeren in de maatschappij.

Participeren betekent een actieve bijdrage leveren aan de samenleving en mede -verantwoordelijkheid dragen voor die samenleving, waarbij solidariteit tussen de generaties in stand blijft. Het is een mythe dat ouderen alleen geld kosten. De waarde van de ouderen is dat zij samen met de andere generaties toekomst ontwikkelen en zo ook midden in de samenleving staan.

Dit wil GB

 • Voor een betere belangenbehartiging van ouderen is ouderenbeleid nodig
 • Ga de dialoog aan met ouderen en laat ze zelf zeggen wat ze willen
 • Niet voor ouderen denken maar met hen meedenken
 • Verzorgingshuizen, leegstaande scholen en andere voor dit doel geschikte gebouwen gebruiken voor “generatie wonen” waarbij ouderen, alleenstaanden en jongeren in elkaars omgeving wonen en van elkaars talenten/ervaringen gebruik kunnen maken.
 • Initiatieven van inwoners voor groepswonen, ook in de kleine kernen, mogelijk maken,
 • zoals bijvoorbeeld het project “Krasse Knarren”
 • Het bouwen van levensloopbestendige woningen
 • Domotica ( huisautomatisering voor b.v. alarmering, beveiliging of verlichting) in woningen van ouderen bevorderen.
 • Een ruim en betaalbaar aanbod van activiteiten bieden zoals sport, beweging, valpreventie.
 • Dat zorg er voor dat ouderen langer mobiel blijven bevordert daarbij de sociale cohesie.

7.    Sport

Plezier vormt de basis van iedere sport en dat moet vooral zo blijven. Voor Gemeente Belangen betekent sport nog veel meer. Bijna iedereen die zelf sport of beweegt kent het gevoel dat de effecten talrijk zijn en de waarde daarmee groot is. Zo verhoogt dit de levensverwachting, de leerprestaties en de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij de aller kleinsten. Dit betekent echter niet dat geld investeren in sport en bewegen vanzelfsprekend is.

Wij hebben allen recht op onderwijs in Nederland. Gemeente Belangen staat echter ook het primaire recht om te sporten voor! Zeker bij de jonge kinderen in de gemeente Voorst. Er bestaan allerlei mooie initiatieven zoals Stichting Leergeld en het Jeugd Sport Fonds voor kinderen die in een gezin leven onder het minimum inkomen.

Ook zijn er gezinnen boven de armoedegrens die in onvoorziene omstandigheden terecht zijn gekomen waar zij niet om gevraagd hebben. Deze gezinnen maken vaak geen aanspraak op extra voorzieningen. Hier heeft Gemeente Belangen extra aandacht voor.

Gemeenten die investeren in sport, cultuur en onderwijs doen het economisch beter. Daar gaan bedrijven naartoe, daar willen mensen wonen. De economie kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar sport, cultuur en onderwijs hebben wij wel in de hand. Hoewel de afgelopen kabinetten de indruk wilden wekken dat sport een belangrijk onderdeel vormt van de samenleving wordt er jaarlijks op afgeroomd.

Sport bevordert de sociale cohesie binnen een club of kern en is van cruciaal belang om te participeren in onze samenleving. Gemeente Belangen staat voor breedte sport dat leidt tot topsport. Onze gemeente kent ook een aantal mooie voorbeelden van topsporters die kunnen fungeren als boegbeelden. Wij staan voor een eerlijke verdeling van gelden onder de sportclubs waarbij niemand vergeten wordt en houden onze oren open voor de sportraad en de sportkoepel van onze gemeente.

Dit wil GB

 • Promoten gezonde kantine
 • meer verbinden tussen de kernen d.m.v. sport
 • Gratis sporten voor basisschoolleerlingen
 • Ondersteunen en faciliteren van dorpsgebonden (sport)evenementen
 • GB staat een andere subsidieverdeling voor: meer gericht op deelnemers, minder op accommodaties
 • Behoud Swim to play
 • Sportvoorzieningen en scholen worden intensiever gebruikt; o.a. door combinaties met buitenschoolse opvang en door buurten en wijken

8.    Duurzaamheid en milieu

Wij dienen onze planeet en directe leefomgeving als goede rentmeesters te beheren. Duurzaamheid is een breed begrip en kent vele facetten. Hoe gaan we om met ons milieu, erfgoed, de mens en met het energievraagstuk. Een ingrijpende opgave ligt op het gebied van de energietransitie. Duurzaamheid vraagt daarom om een levenshouding waarin het met respect omgaan met onze leefomgeving bovenaan zou moeten staan. We hebben onze planeet slechts ¨te leen¨ en dienen deze op verantwoorde wijze door te geven aan ons nageslacht

De Steden driehoek profileert zich als Clean Tech Regio, voor veel inwoners een onbekend begrip. De term CleanTech appelleert aan een duurzame attitude. Een uitgangspunt, dat bij alle beleid en initiatieven binnen de regio een grote rol speelt.

Het aantal giftreinen door onze gemeente zou fors verminderen. Het aantal wagons met brandbare stoffen is echter fors gegroeid ondanks heldere afspraken. In het belang van aanwonenden zijn wij tegen de doorvoer van de vele ketelwagens met lpg door onze gemeente en blijven wij de bel luiden in de raadzaal en bij de staatssecretaris.

De uitvliegroute van Lelystad bedreigt onze gemeente en Teuge in het bijzonder. Gemeente Belangen verzet zich met kracht tegen de huidige plannen en stelt alles in het werk om “Den Haag” op andere gedachten te brengen.

Economische-, leefbaarheids-, en milieubelangen zullen door Gemeente Belangen met hand en tand worden verdedigd!

Dit wil GB

 • Wat je aan energie niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. De eerste trede van de TriasEnergetica. GB pleit derhalve voor stimulering van energiebesparende maatregelen.
 • Bevorderen van hergebruik in een circulaire economie. We vervangen pas iets als het kapot is en proberen het bovendien te hergebruiken. De kringloopwinkels spelen hierbij een grote rol.
 • Ons omringende gemeentes plaatsen hun windmolens op of nabij onze gemeentegrens.
 • Wij willen daarom geen windmolens binnen onze gemeente.
 • Wij blijven het groene hart binnen de Stedendriehoek.
 • Wij zetten fors in op zonne-energie en andere duurzame bronnen als aardwarmte.
 • Bewustwording bevorderen van onze verantwoordelijkheid. Wij verspillen niet, scheiden ons afval en zijn zuinig op alles wat groeit en bloeit.
 • Wij stimuleren actief energieneutraal bouwen.
 • Betere regionale samenwerking op het gebied van CleanTech.
 • Betrekken van onderwijs, bedrijfsleven en inwoners moet worden verbeterd.
 • Ons gemeentelijk afvalbeleid onderscheidt zich gunstig van andere gemeentes.
 • Zo laag mogelijke kosten voor de burger, een hoog serviceniveau en hoog scheidingspercentage blijven uitgangspunt.
 • Jeugd kennis laten maken met duurzame energie. Op de daken van de scholen zonnepanelen en voorlichting geven over duurzame energiebronnen.
 • Overgang naar energiezuinige ledlampen in de gemeente.
 • Vestiging en ontwikkeling van duurzame en biologische bedrijven en organisaties stimuleren.
 • Bij bouwprojecten van meer dan 20 woningen moet een energievisie op stedenbouwkundig niveau worden opgesteld om een goede energiezuinige bouwmethode te realiseren.
 • Bij gemeentelijke projecten duurzaamheids- en milieu-eisen standaard in de aanbestedingsprocedure opnemen.
 • GB wil een zorgvuldig proces rondom de uitvliegroute van Lelystad. Zorgvuldigheid voor snelheid!

9.    Ruimtelijke ordening

Binnen enkele jaren zal de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Dit heeft grote consequenties voor de taken van de gemeente op het gebied van vergunningverlening. De nieuwe Omgevingswet dwingt ons na te denken over de kwaliteit van onze gemeente.

Wat vinden wij belangrijk, waar willen wij op sturen, waar laten we de teugels vieren of laten we los. Het Inspiratiedocument dat is opgesteld door de ¨ denktank¨ vormt een inspirerende bron waaruit wij kunnen putten bij het bepalen van onze ruimtelijke toekomst.

Het platteland vormt het grootste areaal binnen onze gemeente en wordt voornamelijk gebruikt door de agrarische sector. Deze sector beheert en onderhoudt als het ware ons buitengebied. Vaak met liefde en gevoel voor de natuur maar soms ligt de nadruk ook op productie. Hier moet een goede balans worden gevonden tussen natuur en bedrijfsbelangen.

Onze gemeente is populair bij onze eigen inwoners maar ook bij ¨nieuwkomers¨. Dat komt door al het goeds en moois dat onze gemeente te bieden heeft, met name op het gebied van voorzieningen, landschappelijke inrichting en cultuurhistorie. Deze elementen zijn van onschatbare waarde en blijven uitgangspunt.

Wij staan open voor experimentele bouw en bijzondere architectuur. Goede kwaliteit hoeft niet duurder te zijn. Extra inzet wordt beloond met extra mogelijkheden.

Dit wil GB

 • Wij kijken met een open blik naar nieuwe initiatieven
 • Wij handelen vanuit onze identiteit. Wij zijn een landelijke gemeente die zich in grote lijnen kenmerkt door een open en wijds landschap, een aantal grotere en kleine kernen, boerenerven en een ruim aanbod van diverse cultuurhistorisch waardevolle elementen.
 • Wij willen deze kenmerken handhaven en versterken.
 • Industrie hoort thuis op een industrieterrein en inbreiding gaat voor uitbreiding
 • Aanvragen voor functieveranderingen worden o.a. beoordeeld op landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde. De initiatiefnemer is vaak de bewoner en beheerder van het prachtige buitengebied. Zijn of haar inbreng is het uitgangspunt. De gemeente denkt creatief mee en ondersteunt de initiatiefnemer waar mogelijk bij de ontwikkeling van de plannen.
 • Burgerwoningen in het buitengebied bestemmen als plattelandswoningen draagt bij aan het leefbaar houden van het buitengebied.
 • Dorpen de mogelijkheid bieden een eigen dorpsvisie te schrijven en zelf mee te denken over hun toekomst.
 • Processen rondom vergunningen, plan- en inspraakprocedures zijn snel en transparant maar vooral ook zorgvuldig. De gemeente blijft werken aan verhogen van het serviceniveau.
 • Wijk-of dorpsraden moeten kunnen beschikken over budgetten waarmee zij zelf invulling kunnen geven aan het bevorderen van de leefbaarheid in hun omgeving
 • Wij dragen actief bij aan de “vergroening” van onze gemeente.
 • Natuurontwikkeling draagt bij aan de duurzaamheidsopgave.
 • Door nieuw groen als vrij groen te bestempelen kan het een win-win situatie opleveren.

10. Openbare orde en veiligheid

Veiligheid en het gevoel van veiligheid is van essentieel belang om te kunnen functioneren in de maatschappij. De gemeente Voorst is een mooie veilige omgeving om in te leven. Dit wil Gemeente Belangen graag zo houden!

Wij staan een efficiënte samenwerking tussen politie, brandweer, zorgverleners en gemeente voor, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit vragen steeds meer aandacht van onze gemeente. Ook het oostelijk deel van ons land is steeds minder gevrijwaard van criminele activiteiten. Gemeente Belangen staat voor een keiharde aanpak van de georganiseerde criminaliteit! Hierbij zullen wij, daar waar nodig, ons steentje bijdragen in de regio.

Onze gemeente kent een veelvoud aan geweldige evenementen, van klein tot groot, die plaatsvinden in alle kernen. De meeste evenementen hebben een lokaal karakter. Gemeente Belangen wil ervoor waken dat de bestaande lokale evenementen kleinschalig blijven en een lokaal karakter behouden.

Het kleinschalig houden van evenementen kan initiatiefnemers beperken. Bovenlokale evenementen hebben te maken met een veelvoud aan factoren. Denk aan veiligheid, vernieuwingen in de evenementenwereld en diversiteit aan bezoekers. Strikte verordeningen, wet- en regelgeving kunnen leiden tot het vastroesten en wellicht verlaten van deze trekpleisters uit onze gemeente. Gemeente Belangen wil, rekening houdend met ieders belangen, zoveel als mogelijk meedenken in deze veranderende evenementenwereld. Wel blijft de veiligheid prevaleren boven alles!

Gemeente Belangen is een groot voorstander van preventieve en pro-actieve maatregelen op het gebied van veiligheid. Het jongerenwerk draagt daar voor een groot deel aan bij. Niet voor iedereen is het weggelegd om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. De verleiding om af te wijken van het rechte pad is dan soms snel gemaakt. Het jongerenwerk zorgt ervoor deze jongeren op het rechte pad te houden.

Het is van belang om inzicht te krijgen waar Voorstenaren een gevoel van onveiligheid ervaren.

Wij willen daarom meer contact zoeken met dorpscontactpersonen, belangenverenigingen en wijkagenten. Deze mensen kunnen ons meer inzicht verschaffen waar daadkrachtig opgetreden zou moeten worden tegen overlast. Dit zal het gevoel van veiligheid van onze burgers verbeteren.

Dit wil GB

 • Behoud van kleinschalige evenementen en daarbij maatwerk en ruimhartigheid toepassen.
 • Meedenken met de invulling van bovenlokale evenementen
 • Jongerenwerk blijven continueren en faciliteren
 • Adequaat reageren op signalen van de dorpscontactpersonen, belangenverenigingen en wijkagenten
 • Bij signalen van onveilige en overlast gevende situaties daadkrachtig optreden.

11. Onderwijs

Niet alleen voor het vergaren van kennis maar ook voor het ontwikkelen van sociale-vaardigheden is goed onderwijs onontbeerlijk. De “schoolcarrière” vormt een belangrijke pijler onder de ontwikkeling van een kind tot en met het verdere leven als volwassene.

Niet iedereen wordt geboren onder een even goed gesternte, achtergrond en capaciteiten verschillen nu eenmaal. Gemeente Belangen vindt dat het geen verschil mag maken waar je wiegje heeft gestaan voor de kansen die ieder kind moet krijgen zich naar eigen capaciteiten te ontwikkelen en ontplooien.

De gemeente Voorst beschikt over fantastisch basisonderwijs. Wij hebben in 2017 de “Brede School de Fliert” opgeleverd. In datzelfde jaar hebben wij ook het “Veluws College” opnieuw huisgevest. Beiden zijn erg tevreden met hun nieuwe onderkomen. Daarnaast beschikken wij over het AOC Oost. Wij zijn er trots op dit onze jeugd te kunnen bieden. Voor het hoger onderwijs moet helaas uitgeweken worden naar omringende gemeenten.

De CleanTech Regio werkt in een driehoek samen met onderwijs, ondernemers en overheid. De regio maakt voornamelijk gebruik van het hoger onderwijs. Het beroepsonderwijs, zoals het AOC, moet wat betreft Gemeente Belangen daar meer bij betrokken worden.

Dit wil GB

 • Houd de basisscholen in de kleine kernen.
 • Borg en verbeter de kwaliteit van het onderwijs. Niet alleen de kwaliteit van het basisonderwijs maar zorg ook voor goed voortgezet onderwijs in de regio. De samenwerking van de ¨ drie – O´s¨ is hierbij van groot belang. (Onderwijs, Overheid en Ondernemingen).
 • Richt je op talenten. Ontwikkelen waar je goed in bent draagt bij aan ¨schoolplezier¨ en vergroot het gevoel van eigenwaarde.
 • Behoud de taalschakelklassen. Nieuwkomers of minder taalvaardigen moeten worden ondersteund om de Nederlandse taal goed machtig te worden.
 • Logopedie moet een door Voorst ondersteunde voorziening blijven.
 • De gemeentelijke Logopediebus is uniek in Nederland en moet dus blijven rijden!
 • Ongeoorloofd verzuim moet worden tegengegaan.
 • Het “ontsporen van kinderen” moet vroeg worden gesignaleerd en worden aangepakt.

12. Welzijn & zorg

Het sociaal beleid in onze gemeente dient te getuigen van evenwichtigheid en doeltreffendheid. De transitie binnen de zorg, waarbij de verantwoordelijkheden vanuit de landelijke overheid naar gemeentelijk niveau zijn verlegd, is een operatie geweest van ongekende omvang. Dat heeft veel gevraagd van het College, het ambtenarenapparaat en de Raad. Gemeente Belangen is trots op dat wat we hebben bereikt.

Het project ‘Voorst onder de Loep’ geeft een mooi inkijkje in wat er leeft en speelt in onze gemeente Voorst op het gebied van preventie: het voorkomen van maatschappelijke problemen. Hiermee hopen we een goed beeld te krijgen van datgene wat nodig is binnen de gemeente Voorst als het gaat om preventieve maatregelen voor al die verschillende doelgroepen. Wij willen ervoor zorgen dat deze maatregelen daadwerkelijk aansluiten bij de doelgroepen en dat dit is wat hen vooruit zal helpen.

Voorst onder de loep is een project dat naadloos aansluit bij waar Gemeente Belangen voor staat: dichtbij, samen met al die mensen die hier wonen en werken, gebruik makend van alle kennis en inzichten in onze samenleving, tot ideeën en oplossingen te komen. Wij willen dat een ieder volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijke verkeer binnen zijn eigen (on)mogelijkheden.

Dit wil GB

 • Vraaggericht werken
 • ‘Voorst onder de Loep’ en m.n. de activiteiten gericht op preventie nauwgezet volgen
 • Aandacht hebben voor en actief betrekken van de verschillende doelgroepen: hoe bereik je hen nu daadwerkelijk
 • Een netwerk organiseren voor niet-geïndiceerde zorg met betrekking tot arbeidsparticipatie
 • Het advies van de cliëntenraad is onderdeel van de oordeelsvorming
 • Adequaat Openbaar Vervoer als het gaat om doelgroepenvervoer maar zeker ook onze senioren

13. Vrijwilligerswerk & mantelzorg

Onze samenleving kan niet buiten de inzet van mantelzorgers voor hun naasten en de bijdrage van vrijwilligers binnen alle facetten van vrijwilligerswerk. Zij zijn de smeerolie van onze samenleving, zij zorgen voor verbinding en houden onze samenleving leefbaar. Van Gemeente Belangen niets dan lof voor een ieder die een steentje bijdraagt. Het maatschappelijke leven kan niet zonder jullie. Onze droom is om in de toekomst voor een ieder die dat wil/kan een vrijwilligers plekje te vinden in zijn eigen dorp ter bevordering van de leefbaarheid, voor de samenhang en verbinding in het dorp en ter bestrijding van eenzaamheid.

Hoe mooi is het om bijvoorbeeld actieve ouderen te betrekken bij activiteiten op de basisscholen en middelbare scholen, de ouderen te helpen bij klussen, technieklessen of te helpen bij het omgaan met de tablet, smartphone of bij het maaien van het gras. Het project ‘Mijn Buurtje’ zou hier misschien wel een prominente rol in kunnen spelen.

Dit wil GB

 • Isolement door armoede wordt actief bestreden door uitkeringsgerechtigden in te zetten middels vrijwilligerswerk of maatschappelijke dienstverlening
 • mensen in de bijstand, voor wie passend werk nog een brug te ver is, op andere wijzen laten participeren middels vrijwilligerswerk
 • Vrijwilligerswerk zo inrichten dat iedereen kan participeren.
 • Dat betekent: als gemeente samenwerken met diverse partners binnen het sociaal domein, binnen verenigingen, scholen, zorginstellingen en het MKB.
 • Actief ondersteunen van mantelzorgers door ze te trainen in de valkuilen van mantelzorg en door ze te ondersteunen met vrijwillige inzet zodat ze met regelmaat even ontlast worden van hun mooie maar soms ook zware mantelzorgtaak.
 • Vrijwilligers binden binnen de gemeente Voorst door ze te helpen hun deskundigheid te vergroten met training, kijkjes in de keuken etc.

14. Kunst & cultuur

Voorst kent, kwantitatief en kwalitatief, een rijk scala aan muziekverenigingen, die bij bijzondere gebeurtenissen een grote rol spelen in de Voorster gemeenschap. Ook andere vormen van kunstbeleving en creatieve activiteiten worden veelvuldig beoefend.

Landelijk en regionaal wordt Voorst geroemd om het grote aantal bijzondere kunstenaars. De exposities van de Kunstkring en de IJsselbiennale waren hoogtepunten in het afgelopen jaar. Voor het vergaren van kennis, het opdoen van ideeën en het vernemen van lokale activiteiten en de actualiteit is de bibliotheek niet weg te denken uit Voorst.

Dit wil GB

 • Faciliteren en stimuleren van muziekbeleving, drama en kunstuitingen, zowel in verenigingsverband als in de samenwerking met onderwijs
 • Bibliotheken in de gelegenheid stellen samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met scholen, zorginstellingen en digitale alternatieven

15. Minimabeleid

Gemeente Belangen vindt het hebben van een goede schuldhulpverlening van groot belang. Voor een kwalitatief passende schuldhulpverlening is bereidheid bij de overheid en moed bij de schuldenaar nodig. Als hier aan voldaan wordt werkt schuldhulpverlening zelfs kostenbesparend.

Schuldenaren willen wel uit de schulden komen, maar kunnen daar soms niet, of niet direct, (alle) inspanningen voor leveren die van hen gevraagd worden. In de huidige inrichting van de schuldhulpverlening worden er producten aangeboden die uitgaan van motivatie bij de schuldenaar. Het ontbreekt aan producten waarin het motiveren van de schuldenaar de kern vormt. Het moge duidelijk zijn dat het moeilijk is om gemotiveerd te zijn, wanneer iemand bepaalde vaardigheden niet heeft.

Mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen hebben hier een zware taak aan, zeker als kinderen deel uitmaken van deze huishoudens. Ondanks allerlei regelingen en ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om hen te ondersteunen wordt hier niet altijd een beroep op gedaan. Mensen schamen zich. Als hier dan ook nog financiële problemen bijkomen is het soms voor mensen niet meer te overzien. Wij zouden willen dat hulp vragen de schaamte voorbij gaat en willen vooral inzetten op preventie door dichter bij en in een eerder stadium samen aan de slag te gaan. Door mensen te leren hoe ze op een andere manier met hun financiën om kunnen gaan krijgen zij meer grip op de situatie en vermindert de stress.

Een goede schuldhulpverlening is mede van belang door de hoge maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het voortbestaan van hoge schulden. Gevolgen van hoge schulden zijn onder andere het eerder ziek melden op het werk, langer gebruik blijven maken van een uitkering en verergeren of ontstaan van gezondheidsproblemen. Hiernaast zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van maatschappelijke kosten. Alle kosten komen voor bijna de helft ten laste van de maatschappij en slaan voor meer dan de helft neer op de gemeentebegroting.

Daarentegen blijkt dat het actief bestrijden van armoede door de overheid deze kosten drastisch kan verlagen. Als een persoon met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering gebruik maakt van schuldhulpverlening is de uitkeringsduur vier tot twaalf maanden korter dan wanneer iemand niet aan zijn schuldenproblematiek werkt. Kortom, het vroegtijdig oplossen van schulden werkt positief in de portemonnee voor ons allen.

Dit wil GB

 • Vroegsignalering als het gaat om schuldenproblematiek
 • Preventief cursussen aanbieden voor het op orde houden van het huishoudboekje
 • Een breder netwerk ontwikkelen met de stakeholders rondom schuldhulpverlening
 • Duidelijke plek voor de formulierenbrigade als onderdeel van preventie
 • Schuldhulpverlening strakker organiseren en kijken naar mogelijkheden van ondersteuning thuisnabij.
 • De drempel verlagen om ouders/verzorgers in contact te brengen met de mogelijkheden van Stichting Leergeld, het Jeugd Sportfonds en het Jeugd Cultuurfonds.

16. Recreatie & toerisme

In onze gemeente speelt toerisme in toenemende mate een belangrijke rol. Daarmee wordt het economisch belang dan ook steeds groter. Niet alleen de ligging nabij de Veluwe en Salland maar ook de IJssel met de daaraan verbonden Hanzesteden zoals Deventer en Zutphen zijn daarbij van grote betekenis.

Ook onze eigen gemeente heeft veel te bieden. Zo beschikken wij over toeristische trekkers als recreatiegebied Bussloo en Vliegveld Teuge, maar ook onze kernen, de prachtige natuur, de landgoederen-gordel en al het andere cultuurhistorisch erfgoed vormen een waardevolle basis onder het “toeristisch-product”.

Het aantal campings, horeca en bed & breakfast accommodaties is dan ook fors toegenomen. Dit betekent een extra economische drager voor de gemeente Voorst die wij constructief en duurzaam willen ondersteunen. Dus, met behoud van kwaliteit van onze omgeving!

Dit wil GB

 • Voer een inhoudelijke discussie met de bevolking over de toekomst van bijv. recreatiegebied Bussloo en Vliegveld Teuge. Betrek belangenverenigingen daarbij.
 • Bepaal een duidelijke koers. Wil Voorst een pretpark worden of gaan wij voor het versterken van al het moois dat wij al te bieden hebben en blijven wij het groene hart van de Stedendriehoek. GB gaat voor dat laatste!
 • Beter op de kaart zetten van de gemeente Voorst als recreatie-en verblijfsgebied.
 • Hoe bereik je de consument.
 • Fietsroutes uitzetten langs monumenten, natuur en andere waardevolle en interessante bezienswaardigheden.
 • Middenstand, horeca- en recreatieondernemers betrekken en uitnodigen tot initiatieven.
 • Ondersteun initiatieven met streekproducten.

17. Cleantech regio (Stedendriehoek)

De gemeente Voorst is het groene hart van de Stedendriehoek en dat maakt ons zo sterk. De focus van de Cleantech regio ligt op vier centrale opgaven: innovatie, sociaal kapitaal, bereikbaarheid en leefomgeving. Wij als kleine en middelgrote gemeenten kunnen het namelijk in alle schaalvergrotingen en mondialisering niet allemaal meer alleen. Daar waar gemeenten in het verleden elkaar beconcurreerden op bijvoorbeeld het gebied van werkgelegenheid heeft de Stedendriehoek de handen ineen geslagen. Hierdoor kan de regio veel daadkrachtiger optreden dan wij alleen.

De omgevingsagenda 2.0 vormt een onderdeel van de Cleantech activiteiten. Deze agenda kent een aantal vliegwielprojecten die zich bezighouden met een milieuvriendelijk vestigingsklimaat, versterken van de dorpskernen en het verbeteren van de bereikbaarheid (bijv. verbreding A1). Gemeente Belangen ziet hierin lokale Voorster belangen terugkomen, maar waakt ervoor dat de regio geen aparte institutie gaat worden. De Cleantech regio is er voor de gemeenten en de gemeenten zijn er niet voor de regio. Wij zullen de regio kritisch blijven volgen en bevragen over de voortgang van activiteiten en behaalde resultaten uit het oogpunt van het Voorster belang.

Dit wil GB

 • Met een kritische blik Cleantech activiteiten bevorderen en faciliteren
 • Inzetten op bovenlokale initiatieven vanuit het Voorster belang
 • Eisen van meer transparantie en verantwoording vanuit de Cleantech regio

18. Statushouders / vluchtelingen

Door de vele conflicten in de wereld komen er ook “buitenlanders” naar onze gemeente die voor hun veiligheid moeten vluchten. Er dient begrip en respect te zijn voor hun culturele normen en waarden, anderzijds ligt bij hen de verplichting zich in te leven in de Voorster/Nederlandse maatschappij. Dat vraagt om wederzijds begrip en inlevingsvermogen. In de wereld vinden nog steeds conflicten plaats en mensen zullen op de vlucht zijn.

Voorst heeft op een goede wijze voor tijdelijke opvang voor vluchtelingen gezorgd toen die vraag uit Den Haag kwam. Dat kan zo maar weer gebeuren en GB vindt dat je nu al vooruit moet kijken naar eventuele geschikte opvang locaties.

Dat zal zorgvuldig en in overleg met de inwoners van onze gemeente moeten gebeuren. Voorst is verplicht statushouders te vestigen en familiehereniging gaat er aankomen. GB staat voor een goede integratie van onze nieuwe bewoners in overleg en samenspraak met de inwoners van Voorst.

Dit wil GB

 • Wij vinden dat mensen in nood geholpen moeten worden
 • Samenleven is niet vrijblijvend en vraagt wederzijds respect, begrip en rechten en plichten.
 • Een nauwe en goede samenwerking tussen gemeente, mens en welzijn, vluchtelingenwerk en bedrijven is van belang om huisvesting, inburgering, opleiding en arbeidstoeleiding aan elkaar te koppelen
 • Stimuleer middels kleinschalige en gemengde huisvesting ontmoeting en binding in de buurt
 • Zorg voor een goede begeleiding en ondersteuning van de inburgering
 • Zorg voor maatwerk bij de integratie.
 • Stimuleer lager opgeleiden en ondersteun ze om ook praktijkervaring op te doen middels stages, vrijwilligerswerk, en andere leermogelijkheden naast de inburgering
 • Stimuleer hoger opgeleiden en laat ze met behoud van uitkering verder studeren
 • om zo hun expertise te behouden en zich verder te kunnen ontwikkelen
 • Maak een individueel plan van aanpak voor inburgering en integratie
 • Zorg voor een goede beheersing van de Nederlandse taal. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol integratieproces
 • Zorg voor kennis en begrip over en naleven van de geldende normen om succesvol te kunnen integreren
 • Gelijke behandeling en gelijke kansen zijn een voorwaarde voor integratie
 • Bevorder de gelijke positie tussen man en vrouw.

19. Burgerinitiatieven & en burgerparticipatie

Naast een proactieve gemeente verwachten wij ook proactieve inwoners. Burgers met initiatieven worden met open armen ontvangen en er wordt naar hen geluisterd en met hen meegedacht. Niet elk idee is een goed idee, ook dat is duidelijk, maar een positieve grondhouding en meedenken waar dat kan is ons uitgangspunt. Want, hoe fantastisch is het dat onze dorpsgenoten zich inzetten voor dat dorpsfeest, de carnavalsoptocht, het sportevenement en ga zo maar verder. Deze mensen verdienen onze hulde en vooral onze ondersteuning.

Ook initiatieven op sociaal vlak verdienen onze steun en waardering. De talrijke activiteiten, die veelal door de dorpscontactpersonen worden georganiseerd, zijn geweldig en worden door de deelnemers zeer gewaardeerd. Kortom, burgerinitiatieven en burgerparticipatie gaat ons allemaal aan. Van volksfeest tot Jeu De Boules baan, van dagbesteding tot burenhulp, het zijn allemaal geweldige initiatieven waar we trots op mogen zijn. Waar U trots op mag zijn!

Dit wil GB

 • De persoonlijke belasting van mensen is vaak groot. GB wil volop aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers die zelf vaak dreigen te bezwijken onder de werkdruk.
 • Burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen.
 • Wij handelen vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen.
 • Dorpscontactpersonen blijven ondersteunen in hun werkzaamheden.
 • Zij vormen een belangrijke verbinding.
 • Verantwoordelijkheden zoveel mogelijk laten liggen bij de burger.
 • De gemeente bemoeit zich alleen met zaken als dat nodig is.
 • GB wil vaker naar de kernen/belangenverenigingen om te luisteren en te vertellen over mogelijke plannen. Wij willen mensen uitnodigen tot het ontwikkelen van plannen.

20. Financiën

Gemeente Belangen staat voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. Desondanks vinden wij dat er niet gestuurd moet worden op financiën, maar op beleid. Beleid vormt de basis in besluitvorming en financiën zijn hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Wij zouden ook graag veel meer zélf sturen op het gemeentebeleid. Helaas is 90% van wat gemeenten doen, uitvoeren van rijksbeleid. Het meest frustrerende is dat het Rijk voor deze 90% slechts 60% aan financiën levert. De overige 30% moeten gemeenten zelf financieren.

Bovendien krijgen gemeenten maar weinig ruimte om zelf de broek op te houden door middel van belastingen. Wij zijn tegen lastenverzwaring, wie niet? Als gemeenten meer belastingruimte zouden krijgen is er meer mogelijk voor keuzes en verschillen tussen gemeenten. Wij als gemeente Voorst doen het relatief gezien erg goed en zouden met belastingverruiming door het Rijk aan echte lastenverlichting kunnen doorvoeren voor onze inwoners. Op dit moment houdt de Rijksoverheid ons helaas voor een groot deel in haar greep.

Dit wil GB

 • De begroting geeft inzicht in gerealiseerde maatschappelijke effecten van het gemeentelijk handelen.
 • Sturen op beleid i.p.v. financiën
 • Structureel sluitende meerjarenbegroting
 • Extra kritisch op uitgaven op medebewindstaken
 • Stijging van de lokale heffingen wordt tot het uiterste beperkt
 • Leges en belastingen zijn in principe kostendekkend

21. Lokale economie

Om onze gemeente leefbaar te houden is de lokale economie van groot belang. Ondernemers dragen op vele manieren bij aan een leefbare gemeente. Daarom vindt GB dat wij onze lokale ondernemers moeten waarderen en ondersteunen.

Haalt in den vreemde niet wat de buurman u biedt, is een mooi adagium. Gemeente Belangen vindt daarom dat onze lokale ondernemers gesteund moeten worden zodat zij binnen onze gemeente hun bestaansrecht behouden. Een gezond bedrijfsklimaat, met plaats voor kleine middenstand en goede vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid zijn daarvoor van groot belang.

Niet alleen vanwege de levering van diensten en goederen zijn de ondernemers belangrijk maar ook vanwege de andere bijdragen die zij leveren op het gebied van werkgelegenheid, leefbaarheid, sponsoring, helpende handen bij evenementen en ga zo maar door.

Dit wil GB

 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Europese-regelgeving maakt het ons soms moeilijk maar probeer bij lokale zaken zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een gezamenlijke opgave. Samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers kijken we hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvol bestaan kunnen geven door hen actief deel te laten nemen aan het arbeidsproces.
 • Gemeente probeert netwerken te ondersteunen waar ondernemers elkaar onderling weten te vinden en krachten kunnen bundelen.
 • Het leggen van verbindingen tussen onderwijs en lokale economie is van belang.
 • De dag van de Techniek is een prachtig voorbeeld van zo´n verbinding.
 • De gemeente ondersteunt dit soort initiatieven.

22. Openbaar vervoer / aangepast vervoer

Gemeente Belangen vindt een goede bereikbaarheid met het openbaar Vervoer in alle kernen in de Gemeente Voorst van levensbelang voor de leefbaarheid binnen de gemeente. Dit betekent dat er goede voorzieningen moeten zijn op en rond de stations en dat deze veilig zijn op elk moment van de dag voor iedere reiziger.

Het doelgroepen vervoer via PlusOV, waarbij de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente betrokken zijn, dient eindelijk goed georganiseerd te worden. Het kan niet zo zijn dat er structureel zoveel misgaat en dat de betrokkenen niet gehoord worden op het moment dat er structurele klachten zijn. Ook willen wij voorkomen dat we bij een nieuwe aanbesteding terug bij af zijn.

Dit wil GB

 • Wanneer een enkele reis langer duurt dan max. 2 keer de rechtstreekse reistijd, zorgen dat deze route herzien gaat worden
 • Dat medewerkers van de Gemeente Voorst met direct betrokkenen actief communiceren en hen informeren over de bemiddelingsfunctie met PlusOV, daar waar de betrokkenen zelf geen gehoor vinden voor hun klachten bij PlusOV
 • Kritisch zijn op het plan van aanpak om PlusOV doelmatiger te organiseren als het gaat om de organisatiestructuur, de bereidheid tot samenwerken met partijen waar veel kennis zit en op de extra kosten die hiermee gemoeid zijn

23. Onderhoud kapitaalgoederen

De afgelopen vier jaar is Gemeente Belangen als enige partij erg kritisch is geweest op het onderhoud van kapitaalgoederen. Zo waren wij uiterst kritisch op de verhoging van het budget op wegenbeheer. Dit blijkt niet voor niets. Gemiddeld kunnen gemeenten 20% doelmatiger werken op het gebied van wegenbeheer.

Wij vinden dan ook dat de grondslagen, afwegingen en het ambitieniveau zoals nu verwerkt in de beleidskaders uiterst onduidelijk en multi-interpretabel zijn. Gemeente Belangen wil de beleidskaders verder versoberen. De beste manier om schadeclaims te voorkomen is uiteraard ervoor te zorgen dat de wettelijke onderhoudsplicht wordt nageleefd. Dit zou dan ook het uitgangspunt voor de beleidskaders moeten vormen. Assetmanagement is hiervoor een passend hulpmiddel.

In de afgelopen jaren hebben de meeste gemeenten ervaring opgedaan met meer innovatieve contractvormen zoals design & construct en prestatiebestekken. Bij geïntegreerde contracten krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheid binnen een project. Zo kan hij zowel het ontwerp als de uitvoering van een weg opgedragen krijgen of zelfs het hele traject van het ontwerp tot en met het beheer van de weg voor zijn rekening nemen. Hierdoor ontstaat er een belang bij de opdrachtnemer om een kwalitatief goede weg aan te leggen met weinig onderhoudskosten en zal de doelmatigheid toenemen. De gemeente daarentegen verliest de regievoering op het wegenbeheer. Gemeente Belangen zou daarom deze manier van contracteren niet op dichtbevolkte plekken willen toepassen.

Dit wil GB

 • Wij opteren voor sober en doelmatig, waarbij beleidskaders SMART zijn geformuleerd
 • Bij nieuwbouwprojecten wordt een gescheiden afvoerstelsel verplicht gesteld en wordt hergebruik van regenwater gestimuleerd
 • Afkoppeling van regenwater binnen de bestaande bebouwing wordt bevorderd
 • Onderhoud wordt alleen om economische/ veiligheidsredenen gedaan

 

24. Cultuurhistorie & erfgoed

In de populariteits-ranglijst van 400 Nederlandse gemeentes staat onze gemeente op de 29e plaats. Dit is vooral te danken aan de geografische ligging en de veelheid aan cultuurhistorisch waardevolle elementen. We hebben het dan over de prachtige natuur, historische dorpskernen, authentieke agrarische erven en daarbij behorende landschappelijke inrichting alsook de ruimtelijke ordening binnen onze gemeente die past bij onze Voorster identiteit en menselijke maat.

Kortom, we hebben onze zaakjes goed op orde! Maar dat moet ook zo blijven en zo mogelijk zelfs worden verbeterd. Daarom moeten we zuinig zijn op wat we hebben. We zien nog te vaak dat cultuurhistorisch waardevolle panden ten prooi vallen aan de slopershamer om vervolgens plaats te maken voor nieuwbouw van povere kwaliteit. Onze gemeente hoeft geen openluchtmuseum te worden. Sterker nog, durf eigentijds en modern te bouwen. Een goede afstemming tussen historisch en modern heeft een versterkende werking.

Dit wil GB

 • Wij zijn zuinig op al het moois dat onze gemeente rijk is. Zowel in de bebouwde omgeving als in het landelijk gebied. Wij zetten in op versterking en behoud van ons cultureel erfgoed ook als het geen monumentale status heeft.
 • Bij het verstrekken van sloopvergunningen wordt niet als vanzelf een sloopvergunning verleend maar wordt serieus gekeken naar de historische of architectonische waarde
 • Houd bij de ruimtelijke ordening rekening met landschappelijke en historische waarden
 • Behoud en versterking van historische waarden en elementen.
 • Deze blijven bijdragen aan onze Voorster-identiteit

25. Bouwregelgeving & welstand

Aan het “W-woord” kleeft een negatief imago. Een veel gehoorde kreet is: ‘de welstand doet weer moeilijk’. Dat is jammer en moet dus anders. De nieuwe Omgevingswet dwingt ons tot nadenken over ambities op het terrein van de kwaliteit van bouwen, architectuur en de omgeving. Regelgeving dient gericht te zijn op houvast en bescherming en dient ruimte te bieden aan initiatiefnemers zonder daarbij de belangen van “de buurman” uit het oog te verliezen.

Dit wil GB

 • Waardering, bescherming en versterking van onze waardevolle ruimtelijke kwaliteit.
 • Behoud van onze landelijke en dorpse identiteit.
 • Wij kiezen voor goede kwaliteit van bouwen en architectuur, passend in de omgeving. Goede kwaliteit hoeft niet duurder te zijn!
 • Een bouwaanvraag behoort een boeiend en plezierig samenspel tussen gemeente en burger te zijn.
 • De gemeente handhaaft waar dat moet, stelt zich echter niet primair op als controleur maar als adviseur; streng waar het moet maar coulant waar het kan.