De handen inéén voor Schuldhulpverlening

De recessie heeft er bij de overheid en bij mensen hard ingehakt. Ondernemers, consumenten en de overheid hebben veel moeten inleveren en u mogelijk ook. Voor sommigen van ons is het nog lastig om het hoofd boven water te houden. Met schrijven wil Gemeente Belangen het belang en besef van een slagvaardige schuldhulpverlening uiteenzetten. Voor een kwalitatief passende schuldhulpverlening is bereidheid bij de overheid en moed bij de persoon met schulden nodig. Als hier aan voldaan wordt werkt schuldhulpverlening zelfs kostenbesparend.

Schuldhulpverlening

Veel mensen met schulden hebben dubbele gevoelens ten aanzien van hun wens om uit de schulden te komen. Schuldenaren willen wel uit de schulden komen, maar willen of kunnen daar niet (alle) inspanningen voor leveren die van hen gevraagd worden. Of schuldenaren kunnen dat niet direct. In de huidige inrichting van de schuldhulpverlening worden er producten aangeboden die uitgaan van motivatie bij de schuldenaar. Een correct uitgangspunten, maar die in de praktijk helaas niet altijd werkt. Het ontbreekt aan producten waarin het motiveren van de schuldenaar de kern vormt.

Rol van de gemeente Voorst

Zo heeft de gemeente Voorst het beleidsplan schuldhulpverlening 2013 vastgesteld. De gemeente Voorst is strikt gaan sturen op de motivatie en vaardigheden van schuldenaren. Wij hebben bewust motivatie als eerst genoemd, omdat in het beleidsplan daar ook bewust voor gekozen is. Gemeente Belangen is van mening dat er eerst gekeken moet worden naar de vaardigheden van de persoon met schulden en dan naar de motivatie van de schuldenaar. Het moge duidelijk zijn dat het moeilijk is om gemotiveerd te zijn, wanneer iemand bepaalde vaardigheden niet heeft. Zo lijkt het aanvragen van bijzondere bijstand, huurtoeslag en andere regelingen een gemakkelijke opgave, maar in praktijk blijkt dit voor velen best heel lastig.

Voorbeeld uit het beleidsplan schuldhulpverlening 2013 waar blijkt dat motivatie belangrijker is dan de vaardigheden is: “Van de hulpvrager mag verwacht worden dat hij alle noodzakelijke inlichtingen verstrekt en dat hij zijn medewerking verleent”. Er zijn een tal van regelingen en toeslagen, die de schuldenaar aan moet vragen en vervolgens moet aanleveren bij de aanvraag van schuldhulpverlening. Zoals eerder beschreven is het voor sommige schuldenaren moeilijk om hieraan te voldoen vanwege een gebrek aan vaardigheden en inzicht vanwege de grote mate van complexiteit. Het motto zou hierbij ‘hard op de inhoud en zacht op de persoon’ moeten zijn.

De gemeente Voorst kan tevens een grotere rol spelen bij de samenwerking tussen de Stadsbank, crediteuren en ketenpartners. In Almelo loopt al enkele jaren een samenwerking genaamd het “Armoedepact Almelo”. Ook hieruit blijkt dat samenwerking positief werkt op het schuldverleningstraject. Ook het rapport “samen armoede uitsluiten” uitgevoerd door de gemeente Voorst beveelt aan om actiever samen te werken met ketenpartners.

De moed om hulp te zoeken

Er zijn allerlei redenen waarom mensen in de schulden terecht kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het failliet gaan van een onderneming, de afnemende pensioenen, werkloos raken, psychische problemen etc. Soms is dit de persoon aan te rekenen, de andere keer niet. Toch zijn mensen vaak trots en hebben ze niet de moed om hulp te vragen.

Hierdoor blijft het taboe rondom schuldhulpverlening bestaan. Het is vergelijkbaar met het taboe over homoseksualiteit. Ondanks dat het taboe rondom homoseksualiteit veel verder is afgenomen doordat mensen de moed kregen ervoor uit te komen. De lage acceptatie en de hoge mate van schaamte zorgt ervoor dat mensen verder afglijden en de maatschappelijke kosten alsmaar groter worden.

Besef u dat zeker 5% van de huishoudens achterstanden in hun aflossing of betalingsverplichtingen hebben, zoals de huur, die zo hoog zijn opgelopen dat zij niet in staat zijn om deze bedragen binnen 3 jaar in te lopen. Ongeveer 10% met dusdanig erge achterstanden dat ze het risico lopen op een problematische schuldsituatie en 15% heeft te maken met ernstige achterstanden.

Het kan je zo maar gebeuren onder deze groep huishoudens te vallen en dat is soms onvermijdelijk te voorkomen. Aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met de Gemeente Voorst of de stadsbank in Apeldoorn. Vroegtijdig oplossen van uw schulden bespaart een hoop ellende voor u en anderen.

Kosten vs. opbrengsten

Een goede schuldhulpverlening is mede van belang door de hoge mate van maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het voortbestaan van hoge schulden. Gevolgen van hoge schulden zijn onder andere het eerder ziek melden op het werk, langer gebruik blijven maken van een uitkering en verergeren of ontstaan van gezondheidsproblemen. Hiernaast zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van maatschappelijke kosten. Alle kosten komen voor bijna de helft ten laste van de maatschappij en slaan voor meer dan de helft neer op de gemeentebegroting.

Daarentegen blijkt dat het actief bestrijden van armoede door de overheid deze kosten drastisch kan verlagen. Elke euro die geïnvesteerd wordt in de schuldhulpverlening levert de overheid aan de achterkant 2,4 euro op. Als een persoon met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering gebruik maakt van schuldhulpverlening is de uitkeringsduur vier tot twaalf maanden korter, dan wanneer iemand niet aan zijn schuldenproblematiek werkt. Kortom het vroegtijdig oplossen van schulden werkt positief in de portemonnee voor ons allen.

Conclusie

De verbeterslag in de schuldhulpverlening kan onderverdeelt worden in twee aspecten. Enerzijds is het mogelijk een groter bereik te creëren. Dit kan door te richten op de vaardigheden in plaats van de motivatie bij een schuldenaar. Anderzijds is het mogelijk de effectiviteit binnen de schuldhulpverlening te vergroten tussen de verschillende ketenpartners.

Gemeente Belangen

Reacties zijn gesloten voor dit artikel