Algemene politieke beschouwing op het jaar 2016

Gemeente Belangen heeft kennis genomen van de jaarstukken van de Gemeente Voorst, de komende weken gaan we met in elkaar in debat over het verleden, het heden en de toekomst. Het college heeft in het eerste jaar grote stappen gezet. Voor het  eerst presenteert het college weer een prioriteiten nota. Hierin geeft het college aan welke kant zij op willen. Na jaren van bezuinigen weer investeren:  dat is het motto van het college.

Uit de 7 programma’s die de Gemeente Voorst kent wil Gemeente Belangen enkele speerpunten noemen:

Gezond Voorst

De decentralisaties zijn in volle gang en ondanks dat het nog steeds niet duidelijk is hoe de financiële geldstroom uit den haag zich gaat ontwikkelen is het college voortvarend bezig met het optuigen van de verschillende trajecten binnen de transities, vanuit Gemeente Belangen complimenten hiervoor. Gemeente Belangen is van mening dat de gemeente Voorst de transitie voor haar inwoners zoveel mogelijk dient te faciliteren. Deze kans krijgt het college dan ook door o.a. in de kernen buurtsportcoaches in te zetten, passend onderwijs te verlenen en het leerlingenvervoer publiekrechtelijk te organiseren. Wij hopen dat op deze manier mooie initiatieven worden ontplooid en het college de behoefte van de inwoners beter inzichtelijk krijgt doordat op gemeentelijk niveau wordt geopereerd. Makkelijk toegankelijke zorg staat hoog in het vaandel bij Gemeente Belangen, wij zullen bij de prioriteiten nota met een voorstel komen voor een gezondheidscentrum voor poliklinische zorg.

Bouwend Voorst

Zoals collega Hazelaar heeft aangeven in de vergadering met de Commissaris van de Koning zijn wij groot voorstander van bouwen naar behoefte. Het presenteren van de juiste feiten en argumenten zal een klus op zich zijn om de provincie ervan te overtuigen dat Voorst meer woningen, voor met name starters, nodig heeft. Laten wij als raad van Voorst eensgezind op zoek gaan naar deze onderbouwende feiten en het college daarmee steunen bij hun strijd om  woningen in onze gemeente te realiseren. Gemeente Belangen is van mening dat de leefbaarheid in de kernen mede afhankelijk is van voldoende woningen.

Mooi Voorst

Het afval-beloningssysteem blijkt een succes, de grijze afvalstroom is in 2014 met ruim 30% gedaald ten opzichte van 2013. Gemeente Belangen wil het college meegeven om te onderzoeken of de frequentie van inzameling van de grijze restfractie nog veranderd kan worden. Ook op andere afvalthema’s ziet Gemeente Belangen nog mogelijkheden tot verbetering. Gemeente Belangen zal tijdens de behandeling van de prioriteiten nota hiervoor met suggesties komen.

Hoge investeringen aan de wegen zijn noodzakelijk, zo geeft het college aan. Gemeente Belangen zet hier nog de nodige kanttekeningen bij:  zijn er geen mogelijkheden om de investeringen op een andere manier in te vullen?  Niet elke investering hoeft beloond te worden met een 8 of een 9, in onzekere tijden is een 6 of 7 ook voldoende.

Sociaal Voorst

Voorzitter, de wereld verandert of liever gezegd kantelt. Wij zullen samen met bedrijven, maatschappelijke instellingen en onze inwoners naar manieren moeten zoeken om onze mooie, groene gemeente leefbaar te houden. Een mooi voorbeeld hiervan is de omgevingsvisie Voorst. College, laat de voorzetten komen uit de maatschappij. Ons idee is: kop ze in en geef ruimte voor nieuwe initiatieven.

Bedrijvig Voorst

Het toerisme bloeit aan alle kanten in de gemeente Voorst. Daar mogen wij trots op zijn, recreatieondernemers die Voorst echt verkopen aan toeristen, hulde hiervoor. Gemeente Belangen is groot voorstander om initiatieven vanuit de markt te faciliteren, de overheid moet stimuleren en faciliteren en niet traineren.

Dienstverlenend Voorst

Gemeente Belangen maakt zich zorgen, voorzitter, zorgen om de grote hoeveelheid gemeenschappelijke regelingen. Buiten de inhoud om is de grote vraag: hoe houden wij als raad een vinger aan de pols en raken wij niet overruled door die vele gemeenschappelijke regelingen?   Ook voor bijdrages aan stichtingen die als netwerkorganisatie werken, verwacht Gemeente Belangen heldere doelstellingen en vooraf afgesproken controlemomenten. In de beleving van Gemeente Belangen  is de tijd van alleen met de collectebus rondgaan voorbij .

Tot slot voorzitter, de raad van Voorst en het college moeten keuzes maken over de leefbaarheid in onze dorpen. De verantwoordelijkheid daarvoor dragen wij als raad gezamenlijk en in veel gevallen is politieke kleur dan van ondergeschikt belang. Het algemeen belang moet de boventoon voeren.

Auteur: Sander Stronks, fractievoorzitter Gemeente Belangen Voorst

Reacties zijn gesloten voor dit artikel