Algemene politieke beschouwingen GB: ”Positief vooruitkijken”

GEMEENTE VOORST  Fractievoorzitter Robin Hafkamp sprak maandag 14 juni, in een door coronamaatregelen gedwongen digitale raadsvergadering, namens Gemeente Belangen de algemene politieke beschouwingen op het jaar 2022 uit. Onderstaand lees je het betoog:

Geachte voorzitter, collega’s en andere digitale aanwezigen, beste allemaal,

Ook dit jaar wil Gemeente Belangen gebruik maken van dit moment om Freek War en zijn team te bedanken voor het opstellen van de wederom tot in de puntjes verzorgde P&C stukken. Zelfs in coronatijd hebben zij ons – allemaal vanuit huis werkend – weer mooi op tijd voorzien van de grote stapel documenten. Dank daarvoor!

Een jaar geleden stonden we – zonder dat we het toen wisten – pas aan het begin van een crisis waarvan de gevolgen niet te overzien waren. Wat zouden de financiële gevolgen voor de gemeente Voorst zijn? En veel belangrijker: wat is de impact op korte, maar zeker op ook lange termijn voor de Voorster samenleving? Hoewel we de impact op lange termijn nog maar moeilijk kunnen inschatten, kunnen we wel weer vooruitkijken. Misschien zelfs wel naar het ‘(nieuwe) oude normaal’. Het einde van de coronacrisis is in zicht. En eigenlijk is dat de mooiste beschouwing op het jaar dat komen gaat.

Positief vooruitkijken doen we omdat het einde van de coronatunnel in zicht is, maar positief vooruitkijken in andere opzichten is minder aan de orde. De prioriteitennota laat forse tekorten zien in de komende jaren en het Financieel Meerjarenperspectief is op dit moment niet structureel sluitend. En de oorzaak? Die is voor ons allen ondertussen wel helder: dat zijn de sterk oplopende kosten in het sociaal domein. En om het even in perspectief te plaatsen: sinds 2018 zijn de zorgkosten in het kader van de WMO en de Jeugdwet structureel gestegen met bijna 5 miljoen. Bovendien is de beslaglegging van het sociaal domein op onze totale begroting de afgelopen jaren gestegen van 42 naar 52 (!) procent.

Voorzitter, waar aanvankelijk, in 2015, door het Rijk werd verwacht dat gemeenten de zorgtaken ‘wel even’ effectiever en met minder geld zouden kunnen uitvoeren, blijken de kosten voorlopig dus onbeheersbaar. Gemeenten roepen daarom al een paar jaar dat er structureel geld bij moet. En gelukkig lijkt het Rijk daar – voor jeugdzorg althans – nu ook van overtuigd, al moest er arbitrage voor worden ingeroepen door de VNG. Het rapport van de arbitragecommissie laat zien dat het Rijk gemeenten inderdaad fors structureel moet gaan tegemoetkomen voor de jeugdzorgtaken. Ondertussen heeft het kabinet voor volgend jaar een bedrag van 1,3 miljard toegezegd en het lijkt er nu sterk op dat zij ook over de brug komt met een structurele oplossing. Die ontwikkeling, maar ook de meicirculaire, maken de cijfers in de prioriteitennota eigenlijk al weer achterhaald.

En dat biedt perspectief. Perspectief om – en ik parafraseer de VNG-voorzitter – “een krachtige gemeente te blijven die het maatschappelijk herstel na corona kan vormgeven”. Perspectief om het goede dat we hebben in Voorst te behouden, het voorzieningenniveau op peil te houden. Perspectief om ook in een nieuwe raadsperiode te kunnen blijven investeren in onze jeugd, welzijn, verkeersveiligheid en woningbouw. Perspectief, voorzitter, om samen met onze inwoners te blijven werken aan de enorme klimaatopgave. En perspectief om de transformatie in het sociaal domein verder vorm te geven. Want ook dat laatste is hard nodig, zo blijkt uit het rapport van de arbitragecommissie.

Voorzitter, tegelijkertijd beseft Gemeente Belangen dat niets zo onzeker en veranderlijk is als de hoogte van de middelen die we ontvangen van het Rijk en dat we ook voor andere verrassingen kunnen komen te staan. Het hebben van een ‘plan B’ is dus alles behalve een gekke gedachte. Bovendien hebben we in principe de verantwoordelijkheid om in het najaar een structureel sluitende begroting naar de provincie te sturen.

De keuze van het college om de komende maanden te onderzoeken welke ombuigingsmaatregelen mogelijk zijn, vinden wij daarom een verstandige. Gemeente Belangen wil op die eventuele maatregelen op dit moment ook niet voorsorteren. Dat biedt ons de mogelijkheid om in oktober een integrale afweging te maken, waarbij we uiteraard wel een bepaald uitgangspunt zullen hanteren: Gemeente Belangen geeft – mochten die echt nodig zijn – de voorkeur aan ombuigingen die een zo klein mogelijke invloed hebben op het wel en wee van onze inwoners en met name de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dat is, zeker met de nog niet te overziene gevolgen van de coronacrisis, de meest verstandige keuze. Het in stand houden van ons voorzieningenniveau is juist nu van ongekend belang, om de negatieve lange-termijn effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk het hoofd kunnen bieden.

Voorzitter, besturen draait om het nemen van verschillende verantwoordelijkheden. Het hebben van een gunstige financiële positie is één van die verantwoordelijkheden. Dat beseft Gemeente Belangen heel goed. Maar de verantwoordelijkheid die we voor onze samenleving hebben is zeker nu minstens zo groot.

Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen

14 juni 2021

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel