“De VOOR-stemmers aan het woord”

IN DE MEDIA ► Voorster Nieuws gelezen? In het artikel “De VOOR-stemmers aan het woord” uit het Voorster Nieuws lees je een terugblik op een wel overwogen besluit. Onderstaand kan je het teruglezen.

TWELLO ► Vorige week stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met  het bestemmingsplan ‘Nieuw Basselt en Fliertlanden’. De tien stemmen van coalitie partijen Gemeente Belangen en D66 voor het woningbouw project Twello noord hadden de overhand op de acht tegenstemmen van de oppositie. Eén raadslid van VVD-Liberaal2000 onthield zich van stemming tijdens deze digitale raadsvergadering.

DUIVELSDILEMMA

GB-raadslid Johan Homan benadrukte in zijn betoog dat het een zwaar maar wel overwogen besluit betrof. De GB-fractie hield zelfs zondagavond voorafgaand aan de raadsvergadering een extra fractievergadering. Homan sprak over een duivelsdilemma: enerzijds het bouwen in een groen en historisch landschap met veel bezwaren uit de directe omgeving, anderzijds de behoefte van huidige en toekomstige generaties om te kunnen wonen in onze mooie gemeente. Het voorliggende bestemmingsplan geeft invulling aan die behoefte. Door veel gesprekken te voeren met voor,- en tegenstanders is GB overtuigd geraakt van dit plan. Homan benadrukte: “GB is niet doof voor de zorgen die zijn geuit. Wij hebben met veel mensen gesproken. Als we nu het plan vaststellen moeten we ook comfort bieden aan een aantal bezwaren die er zijn vanuit omwonenden en dat brengt ons tot twee moties. GB is van mening dat het algemeen belang van woningbouw het zwaarst moet wegen. GB neemt daarvoor haar verantwoordelijkheid en zal het raadsvoorstel steunen.’

BIJSTUREN MET MOTIES

Het waren zware weken voor de fracties van GB en D66 voorafgaand aan het raadsbesluit. De partijen hadden nauw contact met indieners van zienswijzen, waarbij zorgen om de verkeersveiligheid tot de meeste bezwaren leidde. Gemeente Belangen deelde deze zorgen en diende een motie in om het college op te dragen te komen tot verkeersmaatregelen en deze eind 2022 te delen met de raad. In de motie van GB over participatie word het college opgedragen om een participatieproces in te richten om omwonenden te betrekken bij de uitvoering van het bestemmingsplan. Het college gaf aan beide moties te zullen uitvoeren.

WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN (WVG)

D66 raadslid, Paul Jonkman, zei het zo: D66 wil met de wvg een samenhangend woningbouwplan ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met afstanden, een mix van woningsoorten en grootten, natuurontwikkeling (ook ter compensatie), verdichting van de dorpskern. Dat zijn geen toevallige keuzes geweest maar een politiek besluit. Bij het verwerven van gronden was een andere keuze mogelijk geweest. Maar dat heeft dit college besloten, nu drie jaar geleden. Dat wvg een voorwaardelijk gesprek met grondeigenaren oplevert, daar was de raad drie jaar geleden van op de hoogte.

STEMVERKLARINGEN

Een aantal raadsleden van GB had behoefte aan het afleggen van een stemverklaring. Rein Hazelaar benadrukte zijn zorgen over de verkeersafwikkeling waar hij met omwonenden over heeft gesproken. De ingediende motie m.b.t. verkeersveiligheid geeft hem vertrouwen voor de toekomst. Hazelaar stemde na wikken en wegen voor het plan om de woningbouw, waarop velen zitten te wachten, niet te vertragen. Bjorn van Ekeren benadrukte dat het beeld dat GB-raadsleden moeten stemmen volgens een soort dwangbuisgedachte totale onzin is. Hij vertelde dat het tegendeel waar is en dat de breed gevoerde discussies de basis vormen voor onze standpunten en dat er zeker ruimte is voor afwijkend stemgedrag. Van Ekeren; “Echter zien wij allemaal de noodzaak van het oplossen van het woningtekort in onze gemeente’’. Miriam Jansen-Greiving betoogde; Op het moment dat je als raadslid instemt met de WVG weet je dat je een delicaat proces ingaat waar participatie nauwelijks mogelijk is. Het eerlijke verhaal naar omwonenden toe is dan ook om niet te roepen dat de participatie onvoldoende vorm heeft gekregen maar om te kijken waar je wel samen invloed uit kunt oefenen, bij te sturen met moties en te kiezen voor het belang van de gehele gemeente Voorst’’. Ingrid Aarnink-Westerbeek gaf in haar stemverklaring aan dat dit plan invulling geeft aan de verkiezingsbelofte van GB uit 2018 om meer woningbouw te realiseren.

TEGEN

De fracties van VVD-Liberaal2000, CDA, VoortVarend Voorst en fractie Suelmann boden verzet tegen de plannen waarbij het realiseren van 294 woningen centraal staan en stemden tegen het raadsvoorstel.

NIET GELUISTERD?

Waar de oppositiepartijen zich vooral tegen de woningbouw in Twello Noord keerden vanwege het zgn. participatieve proces, “er zou niet naar de buurt zijn geluisterd “, gaf  Wethouder Lagerweij aan dat er wel degelijk is gesproken met de buurt en binnen de beperkte ruimte die er was ook geluisterd is, maar dat we ook moeten luisteren naar al die honderden mensen die graag in Twello willen wonen. Uiteindelijk is het belangrijk dat je de voor,- en nadelen duidelijk in kaart hebt gebracht waarna je de belangen moet wegen. “Je moet wel een keer doorpakken anders staan er over twintig jaar nog geen huizen” aldus wethouder Arjen Lagerweij.

Reacties zijn gesloten voor dit artikel