GB REAGEERT OP COALITIEAKKOORD

In de raadsvergadering van woensdag 8 juni heeft Gemeente Belangen gereageerd op de coalitieakkoord. Onderstaand lees je ons betoog in de eerste termijn. 

Allereerst willen we de nieuwe coalitie uiteraard feliciteren met het voorliggende coalitieakkoord. En ook het nieuwe college feliciteren we, al kan dat nu nog niet formeel omdat er nog niet over gestemd is.

Dan het coalitieakkoord. Het is nogal wat om in drie minuten je mening te geven over een veertig pagina’s tellend document waarin de koers voor de komende jaren wordt uitgezet. We zullen daarom in de eerste drie minuten reageren op hoofdlijnen. In tweede termijn zal onze fractie aan de hand van vragen een aantal verschillende thema’s aanstippen. Ook zullen we dan een toelichting geven op de aangekondigde motie.

Ten eerste willen we benoemen dat Gemeente Belangen zich op (vrij veel) onderdelen kan herkennen in het coalitieakkoord. Op onderdelen wordt bestaand beleid en de bestaande werkwijze voortgezet. Ik verwijs naar het programma Groen, uitvoering van de motie over Bussloo en bijvoorbeeld een aantal uitgangspunten bij het thema wonen. Daar kunnen we uiteraard tevreden mee zijn.

Verder willen we graag kort ingaan op de algemene ‘insteek’ van het coalitieakkoord. We lezen dat er bewust is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen om ruimte voor ‘wensen’ van inwoners en raad te creëren. Enerzijds voelt dat uiteraard als een (welkome) uitnodiging om de komende jaren uitgebreid met elkaar over thema’s in gesprek te gaan. Bovendien leent een aantal thema’s zich daar ook erg goed voor. Ik noem nogmaals het voorbeeld van Bussloo, waarvoor GB begin dit jaar een motie indiende.

Echter, een akkoord op hoofdlijnen volstaat wat ons betreft niet in alle gevallen en bij alle thema’s. We staan voor een aantal grote en urgente opgaven, welke vragen om daadkracht en dus een duidelijke koers of richting. Als voorbeeld noem ik de energietransitie. We weten hoe groot de opgave is. Dat wordt ook in het coalitieakkoord erkend. Maar durf dan vervolgens ook aan te geven hoe je invulling wil geven aan die opgave? Sta je open voor grote windmolens en zonneparken? En als dat niet het geval is, hoe ga je het dan oplossen? Uitspraken daarover ontbreken in het akkoord en daar hebben wij wat zorgen over.

Voorzitter, een duidelijke koers voor de grote opgaven is wat ons betreft dus nodig. Niet alleen om daadkrachtig te kunnen zijn, maar vooral om verwachtingen van de samenleving en van je eigen kiezers goed te kunnen managen. (immers, verwachtingenmanagement is een belangrijk uitgangspunt in het coalitieakkoord). Hierover hebben wij een motie voorbereid waar we in tweede termijn op terugkomen.

En ten slotte wil ik nog twee alinea’s uit het coalitieakkoord aanstippen waarover we ons toch wat hebben verbaasd. Allereerst Twello Noord. U zult begrijpen dat wij het verstandig vinden dat hier nu niet aan gesleuteld wordt. Maar we zijn wel heel benieuwd wat de gedachte van de nieuwe coalitie hierachter is?

En hetzelfde geldt voor de OZB. Alle fracties – met uitzondering van Voortvarend Voorst – hebben vorig jaar tegen de trapsgewijze verhoging van de OZB gestemd. En nu lijkt er in het coalitieakkoord te staan dat de verhoging toch gewoon doorgaat. Ook dit vinden we een verstandige keuze, maar begrijpen doen we m niet. Graag uitleg van de coalitie.

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel