Gemeente Belangen dient initiatiefvoorstel ‘samenwerkingsverbanden’ in

De fractie van Gemeente Belangen dient een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad van Voorst om in goede samenwerking tussen raad, college en samenwerkingsverbanden, te komen tot een verbeterde stuurbaarheid.

Samenwerking is tegenwoordig het sleutelwoord van beleid. De veranderende samenleving vraagt hier ook om. De afgelopen twintig jaar zijn veel gemeentelijke taken ondergebracht in regionale samenwerkingsverbanden. Dat komt omdat de samenleving veel complexer is geworden en maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld op het terrein van economie en werkgelegenheid, mobiliteit en duurzaamheid, over gemeentegrenzen heen gaan. Daarnaast wordt door gemeenten gekozen voor samenwerking om de kosten en kwetsbaarheid van de organisatie te reduceren. Bovendien is het mogelijk dat de kwaliteit van dienstverlening wordt verbeterd. Deze ontwikkeling betekent een verschuiving van lokaal bestuur naar regionaal niveau. Een fors deel van gemeentelijke budgetten (schattingen spreken van 30%) worden door regionale samenwerkingsverbanden uitgegeven. De keerzijde van samenwerking is dat de gemeente niet meer alle touwtjes in handen heeft. De democratische legitimiteit kan hierdoor onder druk komen te staan. Samenwerking met gemeenten, provincie en andere instellingen gebeurt op grotere afstand van inwoners en raadsleden van Voorst. Toch staan de gevolgen van samenwerking soms dichter bij de inwoners dan wordt gedacht. De gemeente Voorst werkt samen op het gebied van leefomgeving, milieutaken, bereikbaarheid, werkgelegenheid, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, woningbouw, veiligheid, vervoer kwetsbare groepen, afvalverwerking en belastingen. Iedere inwoner van Voorst heeft hiermee te maken. Het belang van samenwerking en dat het gevolgen heeft voor inwoners staat vast. Daarmee is het buitengewoon belangrijk dat op deze samenwerking voldoende democratische sturing en controle is. Om deze democratische legitimiteit te waarborgen zitten wethouders van onze en andere gemeenten in de besturen van de samenwerkingsverbanden. Het is aan de gekozen volksvertegenwoordigers (raadsleden) om deze besturen kaders mee te geven waarbinnen het samenwerkingsverband zijn taken uitvoert en hierop ook controleert. Natuurlijk, hoe meer deelnemers binnen de samenwerking, hoe meer raden sturing geven. Voor veel raadsleden in Nederland is regionale samenwerking daardoor iets ongrijpbaars. Uit landelijk onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blijkt dat voor een meerderheid van de raadsleden (57 procent) geldt dat zij het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen beschouwen als een bedreiging voor de lokale democratie. Een meerderheid (56 procent) van de raadsleden is ontevreden over de eigen mogelijkheden om de besluitvorming rondom regionale samenwerking te beïnvloeden. Verder geeft 32 procent aan onvoldoende kennis en expertise te hebben om de controlerende taken als raadslid uit te oefenen op de (uitvoering) van gemeenschappelijke regelingen. Ook zegt 36 procent van de raadsleden doorgaans geen tijd te hebben om zich te verdiepen in de materie. Gemeente Belangen tracht met dit initiatiefvoorstel de grip op samenwerkingsverbanden waarin Voorst deelneemt te vergroten. Onder andere door kadernota’s en de begrotingen van samenwerkingsverbanden in de tijd apart te behandelen krijgt de raad meer invloed op de Persbericht besluitvorming; door de inzagetermijnen voor zienswijzen op de kadernota en begroting te verlengen raden meer gelegenheid hebben tot onderlinge afstemming; het opstellen en evalueren van meerjarenbeleidspannen vergroot de kaderstellende en controlerende rol voor raadsleden; met deskundige adviescommissies wordt de kennis van raadsleden vergroot; en met het oprichten van een regionale agendacommissie wordt de werkdruk voor raadsleden verlaagd. Met dit soort maatregelen en afspraken wil de fractie van Gemeente Belangen zorgen voor meer grip op samenwerkingsverbanden.

De agendering van dit initiatiefvoorstel zal waarschijnlijk plaatsvinden in het presidium van maandag 4 maart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Bosch via r.bosch@voorst.nl of 06- 55532113

 

Foto: Robert Bosch presenteert deskundig het voorstel

 

 

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel