LEESTIP: GB-fractievoorzitter spreekt kritische beschouwingen uit

TWELLO ► Benieuwd naar de financiële beschouwingen van GB? Namens onze lokale partij sprak fractievoorzitter Robin Hafkamp deze uit in de raadsvergadering. Onderstaand lees je het betoog met kritische noten, eigen ideeën en een oproep om samen verantwoordelijkheid te nemen.

 

 

Algemene financiële beschouwing op het jaar 2023

Geachte voorzitter, collega’s en andere aanwezigen, beste allemaal,

Om te beginnen wil Gemeente Belangen – zoals we dat altijd doen – de organisatie en het college bedanken voor de (P&C) stukken die voorliggen. Ook in dit bijzondere jaar is het weer gelukt om de goed verzorgde documenten op tijd af te stoten naar de raad. Extra waardering spreek ik uit naar de medewerkers die bijgedragen hebben aan de beantwoording van de technische vragen. Ik heb begrepen dat hier behoorlijk wat tijdsdruk achter zat. Bovendien is onze fractie niet zuinig geweest met het stellen van vragen.

Voorzitter, mijn inhoudelijke verhaal wil ik beginnen met een verwijzing naar mijn algemene beschouwingen in het voorjaar. Ik eindigde mijn verhaal toen met de opmerking dat er nog niet veel te zeggen was over de (toekomstige) financiële situatie van de gemeente Voorst. Daarvoor noemde ik twee redenen. De eerste was de onzekerheid ten aanzien van de herverdeling van het Gemeentefonds. Ondertussen weten we dat die negatieve effecten mee blijken te vallen. Bovendien lijkt 2026 geen ‘ravijnjaar’ te zijn. We zien dus een stabieler begrotingsbeeld. Een positieve ontwikkeling.

In het voorjaar benoemde ik ook een tweede reden voor de financiële onzekerheid. Namelijk, dat de financiële effecten van het coalitieakkoord nog niet duidelijk waren. Diezelfde onduidelijkheid bestaat wat ons betreft nog steeds. Wij zien in de prioriteitennota nog weinig terug van de plannen van het college en in de begroting missen we (op onderdelen) de samenhang tussen de ambities uit het coalitieakkoord enerzijds, en de manier waarop het college hier (al dan niet) uitvoering aan wil geven anderzijds.

Wij zijn daarom nog steeds van mening dat een collegeprogramma niet alleen duidelijkheid kan geven over acties die het college wil ondernemen. Ook geeft het zicht op de kosten van die plannen en de (extra) personele capaciteit die daarvoor nodig is. Ook dat laatste is in deze tijd van arbeidsmarktkrapte niet onbelangrijk. Bovendien is een collegeprogramma een uitermate geschikte manier om ‘het dualisme’ te praktiseren. Daarvoor zullen wij een voorstel doen.

Maar voorzitter, hoe je het ook went of keert: het financieel meerjarenperspectief ziet er niet slecht uit. Zeker als we de door het college voorgestelde behoedzaamheidsreserve erbij bedenken. In de jaren 2024 en 2025 zien we forse overschotten en ook in het zogenoemde ravijnjaar 2026 zien we dat nu terug. Dat stemt enerzijds positief, maar het geeft Gemeente Belangen ook een ongemakkelijk gevoel.

Want terwijl er begrotingsoverschotten van miljoenen worden gepresenteerd, is er een steeds groter wordende groep inwoners die door de koopkrachtdaling en de stijgende energieprijzen financieel in de problemen raakt. Met dat gegeven in ons achterhoofd vindt Gemeente Belangen dat we begrotingsoverschotten niet met goed fatsoen aan onze inwoners kunnen verantwoorden. Daarom verkennen we vandaag graag met u hoe we onze (met name financieel kwetsbare) inwoners de komende periode een extra steuntje in de rug kunnen geven. Dat kan wat ons betreft door een generieke maatregel, via de lokale belastingen of heffingen. Maar zeker ook door een specifieke maatregel, via bijvoorbeeld een noodfonds voor groepen die in de problemen komen.

Tot slot, voorzitter, wil ik kort stilstaan bij ‘verantwoordelijkheid nemen’. Iets wat voor Gemeente Belangen altijd centraal staat bij het bedrijven van politiek. Ook bij het nemen van besluiten die pijnlijk of impopulair zijn. Dat hebben we gedaan op verschillende onderwerpen, maar het meest in het oog springende voorbeeld van de afgelopen jaren is wat ons betreft Twello Noord. De huidige coalitiefracties hebben die verantwoordelijkheid destijds niet willen nemen. Nu blijkt (gelukkig maar) dat het besluit om Twello Noord te realiseren toch in stand blijft. En daar hebben we de coalitiefracties nog weinig over horen zeggen. Daarom vragen we deze fracties vandaag: bent u bereid medeverantwoordelijkheid te nemen voor de destijds door Gemeente Belangen en D66 ingezette weg?

‘Samen beter’ kan immers niet zonder ‘samen verantwoordelijk’.

Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen 17 oktober 2022

 

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel