Robert Bosch spreekt algemene financiële beschouwingen uit

VOORST – Op maandag 29 oktober waren de algemene financiële beschouwingen op het jaar 2019. Onderstaand lees je het betoog van Gemeentebelangen fractievoorzitter Robert Bosch.

Beste aanwezigen,

Het opstellen van een gemeentelijke begroting is eigenlijk net als het besturen van een grote voetbalclub met een Russische oliemagnaat als groot aandeelhouder. Het bestuur van deze grote voetbalclub kan hoog eindigen op de ranglijst als er flinke financiële ruimte is om goede spelers aan te trekken. Desalniettemin blijkt de rijke recalcitrante Rus ook wel eens niet over de brug te komen met de financiën.

Gemeenten zijn ook sterk afhankelijk van de financiën van hogere hand; namelijk het kabinet als groot aandeelhouder op de financiën. Hoe meer de regering uitgeeft, des te hoger het gemeentefonds van gemeenten uitvalt. Anderzijds hoe minder de regering uitgeeft, des te lager het gemeentefonds van gemeenten uitvalt. Dit noemen we dan weer netjes: ‘samen de trap op en samen de trap af’-methode.

Ondanks dat de rijke recalcitrante regering ons met deze onzekere methode opscheept en zorgt voor een flink tekort in de bestuursrapportage heeft dit college weer een reële structurele sluitende meerjarenbegroting voorgelegd. Gelukkig kennen we wel een open huishouding voor gemeenten in Nederland en zijn we vrij het geld te besteden aan dat wat ons goed dunkt.

Zo zijn wij verheugd over het feit dat het gratis sporten na schooltijd binnenkort van start gaat en financieel verwerkt is in de begroting. Wij blijven het project en de financiën hierbij kritisch volgen en kijken uit naar de evaluatie. Verder zijn tal van voornemens uit het coalitieakkoord uitgewerkt in de begroting.

Wij noemen bijvoorbeeld de realisatie of de planvorming van 60 sociale huurwoningen met een streefhuur van € 500. Verder zijn wij opgetogen over de aandacht die blijft voor het vluchtelingenwerk in de gemeente Voorst. In de gemeente Voorst zal gelukkig de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen gehaald worden. Bovendien zijn er tal van initiatieven die vluchtelingen ondersteunen tijdens de integratie.

Ook onze motie om luiers apart in te zamelen en jonge gezinnen niet op enorme kosten te jagen en opnieuw een extra stap te zetten in duurzaam afval scheiden is verwerkt in de begroting. Daarnaast stemt de realisatie en behoud van een maatschappelijke bestemming van Klein Twello ons positief. Het is wel een behoorlijke investering voor een relatief korte tijd. Desondanks zijn wij van oordeel dat met name de kwetsbaren in onze samenleving op een laagdrempelige manier gebruik moeten kunnen maken van voorzieningen in onze gemeente. Klein Twello lijkt hier uitermate geschikt voor.

Het project Voorst onder de Loep vormt inmiddels een integraal onderdeel van onze begroting. Dit zal gaan leiden tot tal van acties door de gemeente. Belangrijker nog zijn de acties die voortvloeien uit organisaties, stichtingen en verenigingen van onze gemeente Voorst. Waardoor we doordringen tot de haarvaten van onze samenleving.

Maar er zijn ook nog omissies in de begroting. Zo vinden wij nog niets terug over het voornemen van Gemeente Belangen om de reclamebelasting voor startende ondernemers in het eerste jaar vrij te stellen. Hier zullen wij vandaag op terug komen. Het college beschrijft verder invulling te willen geven aan de kadernota schuldhulpverlening. Gemeente Belangen heeft duidelijk gevraagd om een nieuwe kadernota en had het college toch iets ambitieuzer verwacht. Met betrekking tot de processen rondom de P&C-cyclus van gemeenschappelijke regelingen zet het college eindelijk stappen. Dit stemt Gemeente Belangen optimistisch en wij zullen hoogstwaarschijnlijk op korte termijn een initiatiefvoorstel indienen met betrekking tot dit onderwerp.

Ook zijn er nog financiële onzekerheden. Zoals eerder benoemd zijn we erg afhankelijk van het Rijk. Eveneens zijn er lokale financiële onzekerheden, zoals PlusOV en Delta. Deels zijn deze financiële tekorten op het sociaal domein al verwerkt in de voortgangsrapportage en de bestuursrapportage. Toch verwachten wij ook dat de tekorten op zullen lopen bij het opstellen van de jaarrekening. Enerzijds baart ons dit grote zorgen. Anderzijds kent onze begroting een gezonde financiële positie om dit op te vangen. De vraag blijft: zijn er alternatieven om deze tekorten te voorkomen? Wij denken van niet!

Tot slot voorzitter, wensen wij het college veel succes toe met de uitvoering van deze begroting. Het zal een flinke opgave worden. Gemeente Belangen zal u tijdens de uitvoering van de begroting met een constructieve doch kritische houding gaan volgen en bijsturen waar nodig.

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel